Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets van, dat hebben onze natuuronderzoekers niet ontdekt; onze waarnemingen, hoe nauwkeurig ook, hebben ons niets geleerd aangaande wezen en doel der natuur: zoo ver reikt de menschelijke kennis niet.

Voorwaar, zoo ver reikt de menschelijke kennis niet. Onze ervaring leert ons daarvan niets, indien men althans onder ervaring verstaat de som onzer waarnemingen. Het ontleedmes heeft ook geen ziel in het menschelijk lichaam ontdekt, en het gescherpte oog geen God in het ruim der hemelen. Maar die wij, waarvan de apostel spreekt, zijn menschen die in den waan verkeeren, hetzij dan te recht of te onrecht, dat het groot heelal zich afspiegelt in de diepten huns gemoeds, dat de kleine wereld huns harten toch zoo groot, zoo diep, zoo onbegrensd is, en dat er in die wereld onbedriegelijke voelhorens zijn, waarmede men de wereld daarbuiten kan waarnemen. Ziet, de apostel spreekt van dezulken, die, naar zijne wederom zoo vreemde en zoo rijke uitdrukking voor hen die haar verstaan, de eerstelingen des Geestes hebben. Dezen nu bespeuren in zich zeiven die zelfde geboorteweeën, en hoewel de apostel hier van hen het laatste spreekt, zoo is het toch aan hen zeiven, dat zij erkend hebben wat in de natuur buiten hen geschiedt. En niet alleen dit, niet. alleen het schepsel, maar ooi; wij zeiven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zeiven, zeg ik, zuchten in ons zeiven, verivaehtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaanis.

Laat ons eerst deze ervaring beschrijven en dan zien waarop zij steunt. Van eene uitstorting van den Geest, den H. Geest, den Geest des levens en der kracht, spreekt de Apostel. Deze heeft plaats gevonden, plaats gevonden bij de discipelen des Nazareners, bij zoo velen als het woord geloofd hebben zijner opstanding uit de dooden. Nog waren het weinigen, toen de apostel dit schreef, maar die weinigen zijn de eerstelingen van eenen grooten oogst, of liever: de Geest heeft slechts zijne eerste kracht geopenbaard in deze eerste vruchten der verkondi-

Sluiten