Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eenen Heer dien zij toch verwerpen. De Satan verandert zich in een engel des lichts. Geen wonder dat de kinderen des koninkrijks verontrust zijn en den akker willen reinigen. Zij verstaan nog niet de almacht der lankmoedigheid en de kracht der lijdzaamheid. Zij moeten nog leeren verstaan dit onvergelijkelijk schoone, goddelijke antwoord: Neen, opdat gij, liet onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide te zamen opwassen tot den oogst.

Opwassen tot den oogst. Heide te zamen. Ook de goede tarwe moet haar vollen wasdom bereiken, eer zij kan worden ingezameld in de voorraadschuren des Vaders. Ook het koninkrijk der hemelen is aan de onwrikbare wetten van al het geschapene onderworpen. Het is geene gevestigde, onveranderlijke, onbewegelijke inrichting; geene kerk met onlierzienbare formulieren en onwankelbare ceremoniën. Het is een zaad dat ontkiemt en in de verschillende ontwikkelingen der plant verschillende stof- en gedaantewisselingen ondergaat. En hoe geschiedt die wasdom? Onschijnbaar en toch ras en krachtig. Het koninkrijk der hemelen is gelijk het mostaardzaad, hetwelk een menscli heeft genomen en in zijnen akker gezaaid; hetwelk wel het minste is onder alle de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het liet meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzoo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijne tokken. Ziet, geweldig is het ruischen van de cederen op de hoogten ran den Libanon, en trotsch verheffen de dennen van het woud hunne spitsen ten hemel, en met weelderigen overmoed breidt de eik zijne breede takken uit over de velden. Geweldig zijn de koninkrijken dezer wereld in hunne kracht en trotsch is de taal der gebieders dezer wereld. De stormwind loeit door de dichte wouden en de boomstammen kraken en de breede wortels worden omgekeerd. Het is liet beeld der geschiedenis. Onschijnbaar is daar het mostaardzaadje in de aarde geworpen; het zal niet opgemerkt worden als het opkomt. Zal het niet bedolven worden onder de vallende bladeren, verpletterd onder de afgehouwen takken? Neen, het vindt zijn weg onder alle

Sluiten