Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

akker. Maar die roepstem der genade wordt het gericht der wereld. Ten slotte is liet de vraag: wat zijt gij geworden onder de prediking des woords ? Hoe komt gij te voorschijn aan de oevers der eeuwigheid ? Gered zijt gij uit de wereldzee; maar was het om op den akker der wereld onkruid te worden of goede tarwe ? Indien onkruid, gij wordt weggeworpen als liet onnutte zeegewas, als de ledige schaal waaruit de parel is weggenomen, als de steenen die geen brood zijn geworden. Eene scheiding ten slotte, een oordeel; maar een oordeel, waarbij de aarde behouden blijft, de natuur verheerlijkt, de menschheid verlost. Niet de rechtvaardigen worden uit het midden der boozen afgescheiden, maar de boozen uit het midden der rechtvaardigen. Want de aarde is des Heeren en hare volheid; de koninkrijken der wereld zijn des Heeren geworden met hunne heerlijkheid. Het nieuwe Jerusalem daalt neder uit den hemel, als bruid die versierd is voor haren bruidegom. De nieuwe aarde komt te voorschijn met den nieuwen hemel; en daar zal geen zee meer zijn, niets dan vruchtdragende akker. Die ooren heeft 0111 te hooren, die lioore.

II.

Zoo is dan in den mond van den Godsgetuige, den eengeboren Zoon Gods, die de dingen verklaart die verborgen waren van de grondlegging der wereld, zoo is dan, zeg ik, in zijn mond de gansche zichtbare wereld geworden tot een spiegel der onzichtbare en 's menschen werkzaamheid op stoffelijk en maatschappelijk gebied tot een zinnebeeld van het werk des Geestes. De onbebouwde grond en de bebouwde akker, liet tuingewas en het toebereide brood, het goud in liet hart der aarde en de parel in de diepte der zee, ja, die onmetelijke zee zelve met hare verwoestingen: zij alle verkondigen ons het koninkrijk der hemelen. En hoe dat

Sluiten