Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koninkrijk gevestigd wordt zien wij afgebeeld in 's menschen arbeid en maatschappelijk beroep. De zaaier is het beeld van de algemeene evangelieverkondiging; de bezorgde akkerlieden stellen ons voor den strijd en liet lijden van de dienaren Gods; de mensch die het mostaardzaad zaait in zijnen akker, de stichting der kerk ; de vrouw die den zuurdeesem verbergt in de drie maten meels, de opbouwing der gemeente; de mensch die den schat in den akker vindt en bewaart, de heilservaringen van liet kind Gods; de koopman in paarlen, de blijde verwachtingen en vooruitzichten van de heilbegeerige ziel; eindelijk de visschers, de laatste overwinning en volkomene verlossing der gemeente.

Niet moeilijk ware het in de opeenvolging dezer zeven gelijkenissen de ontwikkeling aan te wijzen, van het christelijk leven van iederen christen van zijne eerste roeping af tot aan zijne voleinding en verheerlijking. Want, evenals de natuur het beeld is van de wereld des geestes, evenzoo spiegelt zich wederom het geheel dier wereld af in ieders gemoed. Het persoonlijk leven van den christen is de kleine wereld waarin de groote is afgebeeld. Zoo ontvangt hij dan eerst het woord des koninkrijks, dat hij in zich zeiven niet heeft; hij ontvangt het en bewaart het in een eerlijk en goed hart. Weldra erkent hij zijne roeping in de wereld als een kind des koninkrijks en moet leeren door lijden geheiligd te worden, voorzichtig en met lijdzaamheid te wandelen te midden van het verkeerd geslacht en te volharden ten einde toe. Ondanks zijn lijden en zijn strijd, zijn gering optreden in de „wereld, verkrijgt hij toch in haar midden een blijvenden invloed, een wel gevestigd, hoe ook miskend en geloochend, zedelijk gezag. Het mostaardzaadje wordt een boom. Intusschen, niet vreemd aan de wereld, zich niet in hoogmoed van haar afscheidende maar hare belangen in zijn hart omdragende, oefent hij een heiligenden invloed uit te midden van en door middel van den uitwendigen strijd. I)e zuurdeesem doortrekt de drie maten meel. Te midden van dien getrouwen arbeid leert hij hoe langer zoo meer zijnen rijkdom kennen en gebruiken. Het in het

Sluiten