Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij zou ons passen, ook al mocht al het recht zijn aan onze zijde, al het onrecht aan de zijde onzer bestrijders. Of zou het huis Davids gejuicht hebben, al bleef het in het bezit van Jeruzalem en van den tempel, toen de profeet tien stukken van het verscheurde kleed in handen liet van Jerobeam, den afvalligen vassal van Salomo, en er twee behield voor het huis van David ?

Maar, zouden wij dat durven beweren, dat aan onze zijde al het recht is, al de waarheid, aan gene al het onrecht, al de leugen ?

Indien dat zoo ware, onverklaarbaar zou de overgebleven zegen zijn der katholieke afdeeling der christenheid; onverklaarbaar de aanhankelijkheid van zoo vele millioenen aan eenen kerkvorm, die geene beteekenis meer zoude hebben; onverklaarbaar het onmiskenbare geloofsleven bij zoo velen liarer kinderen.

Ziet, ook in het rijk der tien stammen heeft God zijne profeten verwekt en waren er duizenden, die hunne knieën niet bogen voor de Bai'ils, niet minder dan in het rijk van Juda. Zoude hetzelfde ook niet gelden van de verhouding van het Katholicisme tot liet Protestantisme?

Maar, daar is meer. Indien wij althans, Protestanten, het niet zullen loochenen, dat het Protestantisme is ontstaan uit de hernieuwde veerkracht van het geloofsleven in de zestiende eeuw, waartegen de moederkerk eene vijandige houding aannam, kunnen wij hetzelfde nog van ons getuigen, kunnen wij thans triomfeerend wijzen op onze kerken als middelpunten van licht, leven en kracht, tegenover de duisternis en het kwijnende en wegstervende geestelijk leven in den boezem van het Katholicisme?

Ziet, dat was de waan, ik zeg niet van het begin dezer eeuw, maar die tegen haar midden nog algemeen was, en die nog niet is uitgestorven. Wie kent niet die triomfkreten over den vooruitgang en de verlichting, die aan het Katholicisme een spoedigen dood voorspelden, triomfkreten, die op een dag als dezen zoo menigmaal werden aangeheven en voorzeker nog wel worden aangeheven? Intusschen verkondigt het Katholicisme even luid in zijne organen, dat liet Protestantisme inwendig ontbonden aan

Sluiten