Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat bedoelden zij dus met liun beroep op de Schrift? Wij zeiden het reeds: geene loochening maar loutering der overlevering. Om haar recht te kennen, om te kunnen onderscheiden wat in de leer der kerk al of niet ontwikkeling verdient genaamd te worden en verklaring der waarheid, is er geen andere weg mogelijk dan onderzoek der oorkonden. Om te weten of gij den zuiveren stroom ziet vloeien, richt uwe schreden tot de bron.

Zoo weinig loochenden de hervormers de voortdurende werking des Heiligen Geestes in de kerk, dat zij juist op dien Geest zich beriepen als het eenige middel om de goddelijkheid der Schrift te erkennen. Hoort andermaal onze belijdenis:

„Wij gelooven, zonder eenige twijfeling, al wat in die boeken begrepen is, en dat niet zoozeer, omdat ze de kerk aanneemt, als inzonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in' onze harten, dat zij van God zijn."

Dit is dus het standpunt der Hervorming met betrekkingtot de Schrift, De Heilige Geest, in onze harten leidt ons tot de Schrift, verklaart ons haar inhoud en leidt dien inhoud wederom over m onze harten. Hoe vruchtbaar dat beginsel is, dat heeft de krachtige ontwikkeling der godgeleerde wetenschap, bepaaldelijk der uitlegkunde, in de protestantsche kerken bewezen. Niet minder blijkt die vruchtbaarheid daaruit dat door de kennis van den inhoud der H. Schrift de menschelijke geest ontbonden is geworden, het denken nieuwe stof heeft verkregen, en dat op protestantschen bodem vrijheid van geweten als een plicht en als een recht erkend is geworden, die vrijheid die de moeder is van alle vrijheden. Hoe nu dit feit te verklaren, dit feit dat door de gebondenheid des geestes aan liet woord Gods in de Heilige Schrift, de geest niet gebonden, maar integendeel ontbonden wordt? Het is onulat die Schrift ons eene wereld ontsluit van louter goddelijke gedachten, die ook daarom juist zoo volkomen menschelijk zijn, dat de geest des menschen zich daarin te huis gevoelt en in dien dampkring vrij zijne wieken kan ontplooien. Daar is geen ander middel om het gezag der Schrift te

Sluiten