Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wee liet Protestantisme, zoo het als kerk eene macht wil zijn in de wereld evenals Rome, en niet door den geest en liet levende woord! I)an is het ontrouw aan zijn beginsel en roeping en zou hot oordeel verdienen van het profetisch woord :Dc afgeleerde Israël lieeft liare ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouwelooze Juda.

III.

In liet nauwste verband met het verschil omtrent liet woord Gods en de keik staat dat omtrent den persoon des Hoeren. Ook hier gaan de wegen uiteen. Zuiver in de leer omtrent den persoon van den Christus Gods is ongetwijfeld de katholieke afdeeling dei christelijke kerk. Zij heelt met bewonderenswaardige fijnheid de klippen gemeden die aan beide zijden zich opdoen: hier het gevaar 0111 de goddelijke natuur van den Zoon, daar dat 0111 zijne zelfstandige persoonlijkheid te verzwakken. De protestantsche kerk heeft daarop niets aan te merken gehad. Zij heeft de leer der drieëenheid Gods, der vereeniging zonder vermenging, onderscheiding zonder scheiding, der beide naturen in den Christus, van de moederkerk overgenomen en met haar medebeleden. Maar vanwaar, dat de roomsche kerk aan dien Christus, dien zij in zijne goddelijkheid belijdt en wiens menschheid zij erkent, toch blijkt niet genoeg te hebben? Vanwaar die eigenaardige leerstukken van de overtollige goede werken en van de voorbede der heiligen, van het middelaarschap van Maria, van liet louterend vagevuur, ja, van de priesterlijke onbloedige voortzetting van het bloedige kruisoffer? Vanwaar, indien men doordrongen was van de waarheid . met ééne offerande heeft Hij volkomen geheiligd degenen

Sluiten