Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weggevoerd en de afgekeerde Israël heeft hare ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouwelooze Juda.

Ik heb tot u gesproken naar mijn geweten. Ik weet liet dat velen liever iets anders zouden hooren. Indien ik, bij deze gelegenheid vooral, een anathema had uitgesproken over de afwijkingen in de leer, het verval der kerk, de verwoestingen der moderne theologie, ik zou gewis van velen uwer het merkteeken der getrouwheid hebben ontvangen. Of ik daarom getrouwer ware geweest jegens mijnen zender, en daarom ook in den grond jegens u: beoordeelt het zeiven. AVij zijn geene dienaren des woordsom u naar den mond te spreken en te verkondigen wat u weibehagelijk is; om Israël te sparen en Juda's breuk op het zachtst te genezen, zeggende vrede; vrede, waar geen vrede is.

Gemakkelijk voorwaar is het in dezen tijd mede te werken om eene partij af te bakenen, haar als de getrouwe te ijken, af te snijden al wat niet tot haar behoort en de tegenpartij over te leveren aan den Satan; maar dit werk is een werk dat niet bestaan zal in het gericht. De Heer komt; Hij komt om een rechtvaardig oordeel te vellen, niet 0111 onze partij te doen triomfeeren maar om het verborgen werk der consciëntiën te openbaren. Menigeen zal op dien dag staan aan de rechter, dien wij aan de linker, menigeen aan de linker, dien wij aan de rechterzijde hadden geplaatst. Nu is ons doel immers behouden te worden op dien dag en niet in de wereld een gemakkelijk leven te leiden en ons te laten eeren of vreezen?

Ziet, onze kerk is thans in twee partijen verdeeld, en ongevraagd wordt men meestal tegenwoordig binnen de legerplaats der eene ot der andere geplaatst of gedrongen. Men plaatst zich zeiven niet, men vindt zich geplaatst. Waar nu zoo groot verschil van beginselen en inzichten bestaat als heden ten dage, is deze splitsing of scheuring onvermijdelijk en kan niemand worden te laste gelegd.

Sluiten