Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overal waar gij zijt, in iedere levensbetrekking, in huis en maatschappij en kerk een zout zijn dat het bederf weert. Maar wilt gij de waarheid handhaven met uitwendige middelen, is liet u te doen om de belijdeniskerk te herstellen met uwe eischen. protesten verklaringen en wat niet al? kerkelijke bewegingen aan te wakkeren en kerkelijke vonnissen uit te lokken, ik zeg niet dat «ij mets zult bereiken, dat de staat naar u niet luistert, dat de kerk u rnneipt, dat gij vele zielen afkeerig maakt van het koninkrijk ïeme en, — gij acht dit alles wellicht een smaad dragen om het woord des Heeren; _ maar ik zeg dit: gij lijdt schade aan uwe ziel. Het komt bij u niet tot den rechten vrede der ziel tot de blijmoedigheid des geloofs, tot de zekerheid der hope Uwe' heiligmaking kwijnt en sterft uit onder uwen kerkelijke,, ijver en die ijver ,s onmachtig. Gij zijt op den weg, waartegen de Heer gewaarschuwd heeft met dit hoog ernstige woord: ah het zout smal doos nordt, uaarmedc zal het gezouten u-orden?

Helt zout in uzelven, en gij zult het zout zijn der aarde verborgen kracht werkt thans in de stilte en wordt openbaar op dien dag. Ziedaar de kerk der toekomst, die ik predik ; ja eene kerk der toekomst, de heerlijkheid van het koninkrijk Gods, maar die in het heden wordt voorbereid door het woord.

Het is mij eene behoefte alzoo tot u te spreken op dezen

7 Ve,'8"n n,ij oen «ogenblik dwaas te zijn en een woord van mij zeiven te zeggen; - eene behoefte, zeg ik, opdat het aan niemand verborgen zou kunnen blijven, dat ik mij niet kan aansluiten op den kerkrechtelijken weg, die door velen heden ten dage wordt aangeprezen als het eenige middel tot handhaving der waarheid en tot zuivering der kerk, en waardoor eene conessioneele partij wordt gevormd, met wier beschouwingen over het heden en het verleden en de toekomst der kerk ik „iet kan instemmen, omdat zij mij toeschijnt in strijd te zijn met het woord der profetie en met de lessen der geschiedenis.

Vraagt gij waarom ik mij verplicht acht dit openlijk in de gemeente te verklaren?

Sluiten