Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der menschen ziet het geloofsoog in liet midden des hemels den engel met het eeuwig evangelie om het te verkondigen dengenen die op dc aarde wonen en aan alle natie en geslacht en taal en volk; en waar het verkondigd wordt daar wordt het loflied des hemels op aarde gehoord: Eere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de menschen een welbehagen.

Eere zij God in dc hoogste hemelen, vrede op aarde, in de menschen een welbehagen. En wat verklaart de kracht van dit lied? Waarom sterft het niet uit, gelijk de vreugdeliederen der wereld? Waarom, terwijl van Rome waar eenmaal de jubelzang gehoord werd thans slechts fluisterende stemmen vernomen worden als van geesten uit het graf, is de stille zang van Bethlehems velden de eeuwige lofprijzing geworden eener verloste en zich verlost wetende menschheid ? Ik wees u reeds op het onderscheid tusschen het lied der wereld en het lied des hemels. Dat onderscheid verklaart de kracht van het eene lied en de onmacht van het andere, waar het de twee laatste woorden gemeen had met het lied des hemels, daar ontbrak aan het lied der wereld het èerste, het woord: Eere zij God in de hoogste hemelen. Dat nu is de eere Gods, maar dat ook de eere des menschen en zijn vrede, dat God verheerlijkt worde door en in den mensch. Geen vrede is er op aarde, slechts strijd, slechts haat, slechts moord, daar waar God gebannen wordt uit 's menschen hart en 's menschen werk. Ziet de menschen. De heerlijkheid clcs onver derfclijken Gods hebben zij veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mensch, en van gevogelte en viervoetig en kruipend gedierte; de waarheid Gods veranderende in de leugen hebben zij het schepsel geëerd en gediend boven den Schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid, en daarom heeft God hen ook overgegeven in dc begeerlijkheden hunner harten. (Rom. I); en in de begeerlijkheden onzer harten is geen vrede. De begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde en de zonde voleindigd zijnde baart den dood. (Jac. 1: 15). Den dood heeft de menschheid zich gegeven op hare wegen als zij de stem des haar roependen Gods ontvlood;

Sluiten