Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en haar dood heeft zij als bevestigd en bezegeld toen zij zich als gebonden overgaf aan den geweldenaar en de stem gehoord werd, alomme, ja alomme. tot in Jeruzalems straten toe: wij hebben geenen anderen lconing dan Cesar. Indien zij vrede had kunnen verkrijgen op dien weg, het ware met haar gedaan geweest, het ware geweest de vrede des grafs. Daarom heeft God haar gezonden het zwaard, het tweesnijdend zwaard zijns woords, en heeft zijne en hare eer gehandhaafd in Hem, die het woord des hemels op aarde heeft gebracht: Eere zij God in de hoogste hemelen.

Eere zij God in de hoogste hemelen. Waar dat woord eene waarheid wordt daar ontluikt vrede, vrede op aarde, vrede al is het in den éénen mensch die Gode de eere geeft, vrede al is het aan het kruis, vrede met God en waar die ééne zich verdubbelt en vermenigvuldigt en zijnen vrede kan mededeelen, waar er twee zijn cn drie die vrede hebben met God, deze twee en drie hebben ook vrede met elkander, eene gemeente ontstaat, eene gemeente des levenden Gods op aarde, die machtiger is dan het wereldrijk der Cesaren.

Dat tweede woord: vrede op aarde wordt gehoord; het kan niet gehoord worden dan na en door het eerste: eere zij God. Ln ziet, hoe liefelijk die vrede is, hoe schoon de gedaante is van den man die vrede brengt! Daar ligt een kind in de kribbe te Bethlehem. Onedel is zijne omgeving; niet schoon de plaats waar hij is nedergelegd. Van dezen stal «zou zich het oog van den Griek aan kunstprodukten gewoon, van den Romein die zich in weelde baadt, afwenden, gesteld dat hij gewezen ware op dat kindeke. Hulpeloos is zijne moeder en onaanzienlijk de vader die haar ter zijde staat, geen Fariseër zou in die omgeving het koninklijke kind gaan zoeken; maar het oog der hemelingen is gescherpt om zijne schoonheid te ontdekken, en waar hun loflied, aangeheven bij de schepping der aarde, op aarde niet meer gehoord werd en zij er slechts als boden des gerichts verschijnen, het woord deibelofte omhullende in de strengheid des oordeels, daar stemt thans het geheele heir des hemels te zamen in ééne stem des lofs, die niet meer alleen eene belofte is maar eene openbaring en mededee-

Sluiten