Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor zijne onsterfelijke legioenen moeten de onvenvinnelijke romeinsche legerscharen terugdeinzen.

Voorzeker, liad men hem toen gepredikt eenen Messias komende op de wolken des hemels, omstuwd met zijne duizenden en tienduizenden van engelen, nederdalende in het dal des gerichts, het dal van Josaphat, om de heidenen te richten en zijn volk te verlossen; hoe onvoorwaardelijk zoude de edele, van geestdrift blakende, het gemeene en onheilige verachtende jongeling zich aan hem hebben aangesloten. Hoe vurig zou hij hem hebben aangebeden, hoe onweerstaanbaar van hem getuigd.

Maar ziet, wat "komt hem daar te gemoet in het heilige Jeruzalem, op den berg des tempels, in de voorhoven van Jehova's woning? Ja, ook wel geestdrift, maar een geestdrift van martelaren; ook wel geloof aan een Messias, maar die Messias is een gekruiste Xazarener; ook wel eene levende hope op den God der vaderen en een vasthouden aan Israels roeping en heerlijkheid, maar die roeping overgaande op de heidenen, Gods heerlijkheid verschijnende te midden der volken. „ Gij liardnekkigen en onbesnedenen van hart en ooren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest, gelijk uwe vaders, alzoo ook gij. Wien van de profeten hebben uwe vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van welken gijl. nu verraders en moorders geworden zijt, gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden.'''' Zoo hoort hij een anderen jeugdigen geest, niet minder vurig dan hij, getuigen, getuigen tegen Israëls oudsten, de eerwaardige raderen, die geen titel of iota der wet zouden prijsgeven.

Geen wonder, dat Saulus een welbehagen had aan den dood van Stefanus, en dreiging en moord blaasde tegen de discipelen des Nazareners. Hij was nog niet rijp voor de kalme bezadigdheid van zijnen leermeester, en het verstandige, zoo al niet geloovige woord van Gamaliël: indien deze raad of dit werk uit menschen is, zoo zal het gebroken worden; maar indien het uit God is, zoo kunt gij dat niet breken, was voorzeker in zijne

Sluiten