Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ooren een wanklank, een flauwhartig ontwijken van den strijd, een begin van ontrouw, om Jehova, den God Israels, tot jaloerschheid en tot toorn te verwekken. Neen, geen geduld komt hier te pas maar veerkrachtig optreden, eene afwachtende houding is verraderlijk; daar moeten daden geschieden, daden van zuivering en tucht, opdat de gruwel worde weggenomen uit het erfdeel van Jehova.

Twintig jaren later hooren wij dienzelfden jongeling, nu op de hoogte des levens gekomen, zwak naar het lichaam, met diepe sporen van lijden en strijd op het gelaat, spreken niet meer van zijne daden maar van zijn lijden, en dat lijden voorstellen als eene kracht Gods, vruchtbaar in menigvuldige werkingen, ja als eene vervulling van den dienst van Jehova. Daarom verheugt hij zich in dat lijden. En wat hij door dat lijden meent te bereiken, dat is, ja nog wel hetzelfde wat hij vroeger zocht, Israëls heerlijkheid, verbreiding van Gods woord, eene heilige gemeente Gods, het koninkrijk Gods in één woord, zooals dat in Israël gevestigd was; maar hij is gewonnen voor de beschouwing dergenen die hij vervolgde, hij mede zoekt het rijk Gods te vestigen onder de heidenen, hij mede spreekt van Israëls Messias als de hope deiheerlijkheid onder de volkeren.

\\ at er geschied is om die ommekeer in zijn gemoed te weeg te brengen, ik behoef het u niet te herinneren, en het is mijn doel niet thans over de bekeering van den grooten apostel tot u te spreken. Genoeg: eene gansehe oude wereld is in hem begraven, een oude grond is gezonken en een nieuwe, die niet meer zinken kan, thans bevestigd onder zijne voeten; een oude gezichteinder is in nevelen opgetrokken en daarachter is een nieuwe, die oneindig is, een gezichteinder van louter licht voor hem opgegaan. Daar is een nieuwe wereld in zijn gemoed geboren en die nieuwe wereld zoekt hij buiten zich te vestigen door zijn woord. Hij weet dat die wereld eeuwig is en onvergankelijk, en daarom wil hij voor haar lijden en wankelt niet, want hij kent de kracht van het lijden. Hij heeft den Messsias Israëls gevonden, maar

Sluiten