Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden dan maatschappelijke. Zij hebben een verborgen leven ontvangen dat niet uit de christelijke wereld was ontstaan en met haar niet verging, een verborgen leven dat met den dood niet stierf maar dat in leven en sterven bleek het eeuwige te zijn. Dat verborgen leven is niet te bewijzen, het moet gekend worden. Maar zeker is de ééne die het opwekt, die het bij zoo velen zoo verschillend opwekt, niet een der velen; gij hebt hem niet en kent hem niet zoo gij hem uit de wereld wilt verklaren. Dan hebt gij een dooden Christus dien gij u hebt gefatsoeneerd, niet den levenden die u verlost. Niet uit Israël is hij te verklaren maar Israël uit hem, niet uit de menschheid maar de menschlieid uit hem. t it God alleen is hij te verklaren en God wordt verklaard door hem. Die ééne dan is dezelfde onder de velen, en de velen leven door hem. Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die liet begin is en de eerstgeborene uit de dooden, opdat hij in allen de eerste zou zijn, want het is des Vaders welbehagen geweest, dat alle de volheid in hem zoude wonen. Al de volheid der gaven Gods, al de volheid zijner heerlijkheid. Uit die volheid moet ook gij de uwe ontvangen, de volheid van uw leven, de vervulling uwer behoefte, de opwekking uwer gaven en krachten. Gij sterft niet als individu, zoo gij lid zijt van zijn lichaam, de gemeente; neen gij leeft, en uw leven wordt mede eene openbaring zijner volheid, en van den rijkdom der heerlijkheid Gods in hem. In hem zijt gij mede een beelddrager Gods, en eene gave zijns geestes aan de wereld.

Eene gave zijns geestes aan de wereld. Waren toch allen die in Hem gelooven en hun leven van hem ontvangen, reeds als leden aan elkander verbonden! Ware reeds het geheele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijne maat, den wasdom des lichaams hebbende: hoe heerlijkzoude de gemeente zijn ! Maar neen, nu is het lichaam verstrooid. >7u is er niets zichtbaar van hetgeen in het onzichtbare wordt gewerkt en toebereid. Zullen wij daarover alleen treuren. Zeker,

Sluiten