Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bittere teleurstelling als van hemelsche vreugde. Geene kracht: invloed is ons toegezegd en wordt ons verleend in Christus, maar de invloed is alleen te verkrijgen onder miskenning en verguizing der wereld, opdat de eere zij Godes en niet de onze. Kruisdragers moeten wij zijn. Sinds het kruis van Christus is daar geen andere weg der heerlijkheid dan de kruisweg. Christus de hope der heerlijkheid is de gekruiste, de voorganger op den weg dien zijne gemeente te volgen heeft, den weg van Gethsemané over Golgotha naar den Olijfberg.

Die Christus, eindelijk, de hope der heerlijkheid, is geopenbaard aan zijne heiligen. Aan zijne heiligen. Zijt gij het, mijn broeder en zuster? Ach, zegt niet neen, wanneer uw hart den Christus Gods heeft ontvangen, wanneer gij als zondaar tot hem gevloden, zijne belofte hebt gehoord, zijn kruis hebt verstaan als een woord der verzoening en u in gehoorzaamheid des geloofs aan hem als uwen koning hebt onderworpen. Dan zijt gij geheiligd in hem, Gode gesteld onstraffelijk als heilige priesters in zijnen tempel. Zegt niet ja, zoo gij in uzelven meent eenige heiligheid te bezitten. Zoo gij het nog niet verstaat en nog niet inziet, dat hij uwe schuld verzoenen moet en verzoend heeft aan het kruis, en dat, wat verder ook de rijkdom zij der heerlijkheid der verborgenheid Gods, de eerste gave van dien rijkdom die alle andere omvat en belooft, is vergiffenis van zonden, verzoening met God. Zijn daar onder u die zich het woord der heerlijkheid willen toeëigenen en niet het woord der verzoening, zij zullen bedrogen uitkomen, zij zullen de heerlijkheid niet zien noch begeeren noch ontvangen. Zij zullen nu nog wellicht, medegesleept door de welsprekende getuigenis der apostolische Schrift, de hope der heerlijkheid schoon en aantrekkelijk vinden, maar straks, naar mate zij ontdekken dat zij is de vrucht van het kruis, en dat zij niet dan in het gebroken hart kan ontstaan, zullen zij haar niet meer schoon en aantrekkelijk vinden. Neen de Christus heeft geene bekoring meer voor hen, die hunne eigene heerlijkheid Zoeken en niet de heerlijkheid Gods. De eerstgeborene aller

Sluiten