Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

creaturen wordt hun de rabbi'uit Nazaretli met onverstaanbare woorden en twijfelachtige werken, de apostolische getuigenis de gezwollen wijsbegeerte van Joden die eere zoeken bij de Grieken. Denkt niet dat ik verdicht: dat is de weg der godgeleerdheid die het kruis niet kent, en die godgeleerdheid voert velen at'die de verborgenheid van het kruis niet zoeken. Zoo gij gelooft, de wereld zal u smaden, en zeggen dat gij de menschheid, de nienschelijke natuur met hare gaven en krachten, de menschelijke maatschappij met hare veerkrachtige ontwikkeling en schoone toekomst \ersmaadt en veracht. Want de wereld verstaat de christelijke humaniteit niet, de humaniteit van den gekruisten, den rijkdom dezer verborgenheid: Christus onder de heidenen. Maar gij, ziet toe dat gij der wereld geen oorzaak geeft om den heei lijken naam te lasteren die over u is aangeroepen en dien gij aanioept. l oont haar eene edeler en krachtiger humaniteit dan die welke zij zoekt. Toont haar dat ootmoed kracht is, en dat ei een lijden is der liefde, dat de ware vreugde niet uitsluit maar bewaart en waarborgt. Toont haar dat in Christus al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn, dat door dat licht dat voor u is opgegaan, uw oog onbeneveld is, uw verstand onbevooroordeeld, uw hart rein van kleingeestigheid en ijdelen roem. Is de heerlijkheid nog eene toekomst, toch moet ei ïeeds iets van die heerlijkheid in u worden aanschouwd. Zoo de eisch der wereld, dat gij onberispelijk zult zijn, wreed is en onrechtvaardig, zoo gij belijdt nog niet gegrepen te hebben waartoe gij gegrepen zijt, toch moet het openbaar zijn aan u dat gij opwassende zijt, opwassende in kennis en in liefde. Van afnemende krachten moet bij u geen sprake zijn; ook niet van zedelijke gebreken die met toenemenden leeftijd zouden moeten verschijnen. Neen wat in u zichtbaar moet afnemen, dat is de wereldliefde, dat is de eigenliefde, dat is de zonde in al hare vertakkingen; wat in u zichtbaar moet toenemen, dat is liet geloof dat liet onzienlijke ziet, de hoop die in het toekomstige leeft als ware het tegenwoordig, dat is de liefde die de wereld IV.

Sluiten