Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kus heeft opgeteekend: de eerste beving en ontzetting die tot verstomming wordt. Zij, de twee heldhaftige moeders Maria en Salome, die voor het kruis niet gesidderd hadden, die de aardbeving niet had verschrikt, zij beefden en ontzetten zich op de boodschap der opstanding. Het grootte is hier liet ontzettende; de groote vreugd is hier liet schrikwekkende. I)e hoogste gemoedsaandoeningen uitten zich op dezelfde wijze, het zij vreugde of smart. De vreugde doet haar beven, de vreugde maakt haar sprakeloos, zij zijn ongeloovig, maar ougeloovig van vreugde, ongcloovig omdat zij gelooven. Nu kunnen zij nog niet spreken.

Zijn daar onder u in dien toestand, zijn daar onder u voor wie liet de grootste, de heerlijkste vreugde zou zijn, zoo zij konden gelooven: de Heer is waarlijk opgestaan. Deze Jezus der Evangeliën dien gij liefhebt en in wien gij gelooft, dien gij zoekt om de getuigenis van hem gegeven, is hij wellicht nog voor 11 de gestorvene, de gestorvene, al zij het dat gij aan zijne opstanding gelooft als aan eene historische gebeurtenis? Het is u niet genoeg dat gij hem zoekt en uwe specerijen aanbrengt om zijn lijk te balsemen. Levend, opgestaan uit de dooden moet gij hem bezitten, zoo hij u zal troosten en heiligen en u zalven met den H. Geest. Welnu, de hemelboodschap wordt u gebracht: het eeuwig paasch-evangelie verstomt niet: hij is opgestaan! Denkt over die boodschap na; legt haar weg in uw hart; bewerkt haar in uw binnenste; leert verstaan wat het zegt dat Jezus leeft, en gij zult het ervaren, en als gij liet ervaren hebt zult gij het mede verkondigen met de gemeente: de Heer is waarlijk opgestaan. Amen.

Sluiten