Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was verloren, de veldslag der menschheid tegen de booze machten die haar schenen te overheeren; deze hadden de overhand behouden.

Laat ons de volkeren die hier worden opgesomd, eenigszins van naderbij beschouwen. De orde in deze opsomming gevolgd is die van de vier hemelstreken. Met het Oosten wordt aangevangen en daarvan worden vier volken opgenoemd. Dan, na vermelding van .Tndea, als het vereenigingspunt tusschen Oosten en Westen, Noorden en Zuiden, worden vijf landschappen uit het Noorden, daarna twee uit het Zuiden en eindelijk het westelijke Home vermeld, waarna nog Cretensen en Arabieren afzonderlijk staan opgeteekend.

Het verre Oosten dan wordt vertegenwoordigd door een volk, dat in de geschiedenis vooral beroemd is geworden om den gelukkigen wederstand aan de alverheerende romeinsche overmacht geboden. Bij de Parthen werd aan Rome's wereldheerschappij paal en sperk gesteld. Doch ontoegankelijk voor de romeinsche wapenen, bleef datzelfde verre Oosten ook even ontoegankelijk voor de beschaving der romeinsch-grieksclie wereld.

Meders en Elamieten: de twee volken die eene wereldheerschappij achter zich hadden, eene heerschappij die in Cyrus tot de hoogste macht geklommen, haar vrucht had afgeworpen en haar beteekenis verkregen in de geschiedenis der beschaving. Thans bleven van dat groote Perzische rijk slechts de twee oorspronkelijke landschappen, Medië en Elymaïs over.

Mesopotamië, het land der rivieren, tusschen Eufraat en Tigris gelegen, Abraham's geboorteland, later beroemd geworden door de wijsheid der Chaldeeën, waardoor liet Babylonische wereldrijk een tijd lang mede aan het hoofd had gestaan der beschaving.

.ludea was van beide monarchiën, de perzische en de babylonische, eene provincie geweest, maar had toch — het blijkt heden — haar karakter en eigenaardige beteekenis in de geschienis niet verloren.

Sluiten