Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houding, van artsen en priesters op het slagveld. Ja overgeblevene strijders waren er, alleen zij wisten niet hoe te strijden. Daar waren er onder alle volkeren, die verwachtten de dingen deitoekomst en die niet wanhoopten aan eigen volk en aan de raenschheid. Daar waren er, — wijzen heeten zij in het Oosten, wijsgeeren in het Westen — die op verschillende manier den blik gevestigd hielden naar den hemel of van daar de hulp zou komen. Maar artsen en priesters, maar die heil brachten, heil voor lichaam en ziel aan de wegstervende menschheid, waar waren deze? Zijn het ook wellicht die bedevaartgangers naar Jeruzalem, die daar van alle oorden der wereld, van Oosten en Westen, Noorden en Zuiden optogen naar Sion's heuvel, eenmaal liet middenpunt der aarde genoemd en waarvan zoo heerlijke dingen waren gesproken ? Laat ons niet voorbijzien, dat degenen, die in ons tekstverhaal genoemd worden, niet zoozeer tot die volkeren zeiven behooren die hier worden genoemd, als veeleer, oorspronkelijk althans, vreemden waren in hun midden. Lezen wij niet: en er waren Joden te Jeruzalem wonende, of liever: verblijvende, namelijk gedurende de feesttijden of ook wel langer zoodat velen daar eigene synagogen hadden, godvruchtige mannen, maar toch van allen volle dergenen die onder den hemel zijn. Joden waren zij alzoo, maar aan wie Judea vreemd was geworden en die in Jeruzalem als vreemden verkeerden. In de landen hunner vreemdelingschappen hadden zij een nieuw vaderland gevonden; maar toch vergaten zij Jeruzalem niet, en gedachten het woord van een hunner: Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zoo vergete mijne rechterhand zich zelve. Mijne tong kleve aan mijn gehemelte, zoo ik aan u niet gedenke, zoo ik Jeruzalem niet xerheffe boven het hoogste mijner blijdschap. (Ps. CXXXVII). Ja, zij waren met Jeruzalem vervuld, en spraken van Jeruzalem aan anderen, aan hunne nieuwe landgenooten uit de volkeren. Dat blijkt uit hunne bedevaarten. Immers zij kwamen niet alleen, maar met hen kwamen anderen, jodengenooten, proselyten genaamd, dat is letterlijk, toegetredenen, toegetredenen

Sluiten