Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afrika. Veeleer uit het diensthuis getogen waren zij wederom als slaven verkocht aan de hoorden van den fiupliraat en de Tigris, van den Nijl en den Tiber. Zult gij zeggen: Ja maar zij kenden God; hun God heette Jehova, Hij die is? Voorzeker; maar had die God hen niet overgeleverd aan hunne vijanden, had hij niet alle zijne bedreigingen aan hen vervuld, had hij niet toegelaten dat de heidenen over hen spotten, zeggende: waar is hun God?

Hoe kunnen zij dan aan hun verleden hoop ontleenen voor de toekomst en kracht om tot de heidenen te spreken: Komt, laat ons opgaan naar Jeruzalem ? Zijn zij de ware artsen en priesters der heidenen ? Hebben zij ook genezing voor hunne krankheden en verzoening met God? Wat zoeken zij te Jeruzalem? Wat zullen zij daar vinden?

Zal ik ze u opnoemen, al die beloften Gods aan Jeruzalem gegeven, van Davids troonsbestijging af tot aan het laatste profetenwoord in Israël, al die woorden van teedere liefde tot Abrahams nakroost gesproken door den mond van Mozes en van alle profeten? Voorwaar, ik mocht wel geen der boeken des O. Testaments ongebruikt laten. Ontzaglijk zijn de bedreigingen uit Jehova's mond uitgegaan; vreeselijk zijn de openbaringen van Gods heiligheid en gerechtigheid aan zijn volk, maar het einde van al die openbaringen, het laatste woord van al die bedreigingen is belofte van herstel. Allen nu, die aan Jehova geloofden als aan den levenden God, den Verbonds-God, den Gods Israels, vergaten Jeruzalem niet in den vreemde; zij hieven de oogen op naar de bergen van waar die hulp komen zou. De kastijdingen Gods hadden hun wijsheid geleerd en hun zijn heil doen wachten. En zoo vast was die hoop, zoo onwankelbaar dit geloof, dat de kracht daarvan alleen toereikend was 0111 in het zinkende heidendom de laatste flikkering van hoop wakker te houden, en den heidenen die geen God hadden, aan een God te doen gelooven, die eens komen zou in Israël tot heil voor alle volken. Zoo waren dan toch wel die geslagene en verslagene Israëlieten, die kinderen

Sluiten