Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verkeeren, in klaarheid van uitdrukking, vastheid van bedoeling, helderheid van zin, niet alleen boven, maar geheel tegenover de waarzeggerijen der heidenen, en wij hooren den profeet zijne waarschuwende stem daartegen verheffen: Wanneer zij tot «lieden zeggen zullen: vraagt de waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen en binnen 's monds mompelen, zoo zegt: zal niet een volk zijnen God vragen ? (Jes. VIII: 19). Hoeveel hooger nu staat de taal des N. Verbonds, toen zij vervuld werden met den H. Geest, boven de hoogste profetische verrukking. Die taal was de klaarheid zelve in inhoud en vorm en daarover verwonderde zich de toegesnelde menigte, dat waar de Galileërs hoorden spreken in andere talen, zooals de Geest hun gaf uit te spreken, zij hen daar hoorden in hunne talen de groote werken Gods verkondigen. Wat zij uitspraken verstonden zij, zoo niet met het ontleend verstand althans met het hart; hun binnenste, het innigste hunner persoonlijkheid was daarvan getroffen en vervuld. Ziet, zijn niet allen dezen die daar spreken Galileërs? En hoe hooren wij hen een iegelijk in onze eigene taal, in welke wij geboren zijn?

En wat gaf nu aan deze taal der Galileërs den onmiddellijken ingang eerst in liet gemoed, later, als die in de rede van Petrus zal worden uitgelegd in het verstand der hoorders? Het was de taal der geestdrift, der hoogste, der heiligste verrukking des geestes. Verrukking des geestes is eene zeldzame ervaring in 's menschen leven. Daar is te veel zon toe noodig en een te goed toebereide grond, dan dat deze geurige bloem zou kunnen ontluiken op deze koude en harde aarde, en als zij ontluikt, dan is het om terstond te sterven. De meeste menschenlevens kwijnen daarhenen zonder ooit dat heilige gevoel gekend te hebben dat der zaligheid zoo nabij is, ja, dat zaligheid is, dat gevoel waarin vrede, vreugde, bewondering, aanbidding samenstemmen; en die het gekend hebben weten dat het te vluchtig is om zich onder woorden te laten brengen. De verrukking des geestes heeft doorgaans geen woorden, zij sluit den mond. Het is alsof een oogenblik God voor onze oogen

Sluiten