Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbijgaat en wij erkennen Hem als Hij voorbijgegaan is. Wij durven gerust beweren, dat er slechts één tijdpunt geweest is in de geschiedenis, dat de heilige geestdrift haar eigen taal heeft gevonden, eene taal, welke zich vervolgens vermengd heeft niet de talen der volken en daarin eene hernieuwende, wederbarende kracht heeft uitgeoefend, één tijdpunt, waarin zij zoowel haar hoogste toppunt bereikt heeft als lang genoeg geduurd heeft om zich in woorden te openbaren. Dat tijdpunt was het geheel eenige van de stichting des N. Verbonds, het tijdpunt waarop de Apostelen des lams werden aangedaan met kracht uit de hoogte om mede te verkondigen aan alle volkeren der wereld, hun die verre waren en hun die nabij waren. Nu was de vrede, ja de vreugde des hemels hun deel, niet meer en nog niet weer gestoord door den strijd en het lijden der aarde. Nu zagen zij Gods werk volkomen vervuld, een ongekend, een onbeschrijfelijk gevoel van verzoening, van zaligheid overstroomde hen. Nu werd door den Geest der genade de gansche mensch vernieuwd. Harmonisch stemmen alle krachten en vermogens, lichaam en ziel te zamen in de ervaring der volbrachte en erlangde verlossing. Vervuld waren zij van den H. Geest en zonder voornemen, zonder afspraak, stroomde uit hun mond de hoogste taal, de ongekende taal der zaligheid, engelentaal op menschenlippen. Het overstelpte hart stortte zich uit: geen spoor van zonde noch van lijden was te erkennen in toon of klank of woord. Muziek en poëzie was hun taal. Dat waren geene Galileërs meer die daar spraken, het waren hemelboden; het loflied der engelen was gelegd op menschentong.

Zij verkondigden de groote dingen Gods. Dat was de inhoud hunner woorden. Dat was het geheim hunner heilige geestverrukking. Voor het oogenblik was de inhoud hunner rede geen verhaal van het verledene, ook geene verwachting der toekomst; voor het oogenblik was het een zalig heden, eene vervulde verwachting. Waar het den mensch gegeven is de daden Gods te zien in ziclizelve, niet zooals zij zich in en door menschen open-

Sluiten