Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van leven gebeden! Maar God heeft hem verhoord en Hij weet waarom. Toch werd naar onzen beperkten gezichtseinder, dit laatste tijdperk van 's konings leven noodlottig voor liem en voor zijn rijk. Zoo weinig heiligend werkt de zekere wetenschap van een naderend einde, dat wij nu den verlosten koning van Juda zien, wel niet Jehova verlaten en vergeten maar toch de bestemming van Israël om niet naar wereldsche macht en eer te dingen maar de bewaarder te zijn van de zuivere godsvereering, uit het oog verliezen. Niet geestelijk was zijne vreugde over de weldra uitbrekende verdeeldheid in het koningshuis van Assyrië en tweespalt in liet uitgestrekte rijk. Hij kan zijne vreugde niet verbergen als daar een vassal van dat rijk, de koning van Babel, reeds op afval zinnende en op de erfenis van het ineenstortende gevaarte belust, zijne vriendschap zoekt. De zoon van David ontvangt de gezanten van den afvalligen vassal des konings van Assyrië, toont hun zijne schatten, en — ziedaar het einde van zijne roemruchtige regeering — verneemt het ontzaglijke woord van den bestrafienden godsgezant: Hoor het woord des Heeren der heerscharen. Zie, de dagen komen, dat al wat in uw huis is, en ■wat uwe vaders opgelegd hebben tot een schat tot op dezen dag, naar Babel weggevoerd zal worden: er zal niets overgelaten worden, zegt de Heer. Daartoe zullen zij van uwe zonen, die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult, nemen, dat zij hovelingen zijn in het huis des konings van Babel. (Jes. XXXIX: 5—7).

Wat was het, dat aan den trouwen, zoo vaderlandslievenden en koningsgezinden Jesaja deze zoo gestrenge taal in het hart gaf en dat hem daarin een woord Gods deed erkennen? Wordt eene voorbijgaande opwelling van ijdelheid alzoo ongenadig gestraft door Hem die lankmoedig is en gaarn vergevende? En indienook al Davids huis op heerschappij belust was, moet een gansch volk daarvoor boeten?

Wat was het, dat aan Hizkia's zoon en opvolger het werk van wederoprichting der afgoderij zoo voorbeeldeloos snel deed

Sluiten