Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uwe borstweer en uwe vesting. Maar, vraagt gij, is er dan gevaar? Wat verstaat gij door gevaar, gij die al zoo spreekt, — gevaar van buiten, gevaar van de kabinetten der vorsten, van de bewegingen der volken? Ik weet liet niet; en al mocht ik bet vreezen — wat niet is — ik zou die vreeze bier niet uitspreken. Wanneer ik u van Nederlands kleinheid en schijnbare weerloosheid te midden zijner machtige naburen spreek, ik bid u, verstaat mij niet verkeerd, waant niet, dat ik onze schoone nationale feestvreugde wil ontsieren, onze heilige stemming in deze ure wil ontwijden met een onchristelijken toon van nationalen haat of hoogmoed. Ik acht dat vaderlandsliefde geen grooter vijand heeft dan nationale zelfzucht. Neen, Gode zij dank, wij leven in vrede met onze naburen, en geen teeken is er aan onzen gezichtseinder, dat eenig volk of vorst het heeft toegelegd op onze nationale zelfstandigheid of ons wil berooven van eenige onzer verkregene rechten.

Gevaar van buiten is dus niet aanwezig, ten minste niet te erkennen. Maar, gevaar van binnen, gevaar in de gezindheid en stemming van ons volk? Voorzeker, ja; het is er, en groot gevaar. Gevaar dat wij onzen God verlaten, zijn woord verloochenen. Gevaar dat wij, op welvaart en materieelen voorspoed prat, even als Juda's volk na zijne verlossing van den Assyriër, zeggen in ons hart: wij hebben een verbond gemaakt met den dood, en met de hel hebben ivij een voorzichtig verdrag gemaald: wanneer de overvloeiende geesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen, want wij hebben den leugen ons tot eene toevlucht gesteld, en onder de valschheid hebben wij ons verborgen- (Jes. XXVIII: 15).

Gevaar voor het hoogere, het geestelijke leven van Nederland. Gevaar, dat wij in ongeloof, ijdelheid, zinnendienst verzinken, de sporen van onzen nationalen adel uitwisschen, en met God, den God onzer vaderen, met zijn woord en dienst spotten en ons schamen over onze eer en onze kracht. Ons schamen over de vroomheid onzer voorvaderen en haar bekrompenheid noemen; ons

Sluiten