Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het opkomend geslacht geen waarde meer worden toegekend, zoo in het hart van dat geslacht Gods woord niet wordt geplant, zoo het niet wordt opgevoed in de tucht en de vermaning des Heeren. Het zal leeren spotten en dartelen onder de leuze: laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Alleen die aan zijn God getrouw is, is getrouw aan zijn land.

Daarom op, ten strijde voor Nederland, nederlandsche christenen, vaders en moeders, onderwijzers der jeugd, en wie ook voorgangers mogen zijn op eenig gebied van maatschappelijk leven! Op ten strijde voor Nederland, gij allen die Nederland liefhebt, teu strijde, niet op het bloedig slagveld; niet ten strijde tegen elkander, dat zij verre! Maar den strijd des geestes tegen alles wat zonde heet, tegen alles wat God onteert en den mensch ontadelt. Ten strijde in uwe binnenkamer op uwe knieën, ten strijde in hart en huis. De strijd des geloofs tegen bet geestdoodend ongeloof en den ontzenuwenden zinnendienst. In dien strijd volhard ten einde toe! Geene nog zoo ontmoedigende ervaringen mogen u weerhouden De Heer is met u: Hij is onze Rechter, Hij onze Wetgever, Hij onze Koning, Hij zal ons behouden. Die gelooven haasten niet maar verbeiden den Heer. Daar zijn er nog die gelooven en die bidden voor Nederland. Welnu, Hij is een hoorder des gebeds. Amen.

Sluiten