Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE LEERING OVER HET VASTEN.

Toen kwamen de discipelen van Johaimes tot hem, zeggende : Waarom vasten wij en de Farizoërs veel. en uwe discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen : Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren zoolang de bruidegom by hen is ? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten.

Matth. IX : 14, 15.

Het vasten, het zich geheel of gedeeltelijk voor korter of langer tijd onthouden van spijze, is een gebruik dat tot de godsdienstige plechtigheden van alle volken behoort. Zoo algemeen is dit gebruik, dat het als een eisch van den natuurlijken godsdienst kan worden beschouwd, indien men namelijk de uitdrukking natuurlijke godsdienst opvat in historischen zin, van den godsdienst zooals hij zich bij alle volken, die van het licht der openbaring \eistoken zijn, vertoont, en niet in wijsgeerigen zin, van den godsdienst zooals hij in de reine menschelijke natuur zou moeten zijn en door de zuivere rede van den reinen mensch zou worden gebillijkt.

Een oorsprong van dit gebruik is niet aan te geven. Die verliest zich in den nacht der tijden. Op welke wijze ook de volkeren des menschen betrekking tot God zich hebben voorgesteld, en langs welke wegen zij vereeniging of verzoening met de Godheid hebben gezocht: het vasten behoort, met vele andere onthoudingen of zelf-kastijdingen des lichaams, tot de middelen die het meest algemeen als tot het doel leidende werden erkend en aangewend.

Zij die van geene breuke tusschen God en mensch willen

Sluiten