Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten, die den mensch voorstellen als in een normalen toestand verkeerende ten opzichte van den Schepper en zijne schepping beide — voor zoo verre zij nog deze woorden gebruiken — zij die op de oplossing welke Genesis III van het wereldraadsel gegeven wordt als op eene wijsgeerige mythe naar het bekrompen standpunt der joodsche wijsbegeerte gevormd en waarop geene nieuwere wijsbegeerte meer heeft te letten uit de hoogte neerzien, zij mogen toezien hoe zij de algemeenheid en de oudheid van dit gebruik met hunne voorstellingen rijmen. Voor ons is dit gebruik een teeken van een algemeen gevoelde breuke tusschen den mensch en de natuur, die haren oorsprong heeft in de breuke tusschen hem en God. Voorwaar, gevoelde de mensch zich met God vereenigd, hij zoude zich vrij gevoelen in het gebruik zijner gaven en niet meenen door onthouding van het geoorloofde Hem te moeten verzoenen.

Heidensch is dit gebruik in zijn oorsprong: het is het zoeken van Gods gunst door een werk, door eene straf die men zich oplegt. Maar alle godsdienstige plechtigheden rusten op eene ware behoefte en zijn afdwalingen van een waar beginsel.

In Israël wordt de behoefte niet geloochend maar tot haar beginsel teruggebracht.

In Israels wet — het is merkwaardig, het is een dier vele inwendige teekenen van goddelijkheid — waarop, bij het ijveren voor het gezag van Mozes en de profeten en de wanhopige pogingen om dat gezag te staven met bewijzen van historische kritiek die altijd van zeer twijfelachtige waarde zijn, in den regel niet gelet wordt in Israel's wet worden, met uitzondering van éénen tijd — den grooten verzoendag, geen vasten opgelegd, geen vastendagen ingesteld. Het wordt overgelaten aan de vrijwilligheid. De Nazireers-gelofte is vrijwillig, ieder vasten is vrijwillig. Ook het uitroepen van algemeene vastendagen voor het volk geschiedt niet naar wettelijke bepalingen, maar naar aanleiding van het vrije profetische woord door vorst en volk gevolgd.

-Met uitzondering van éénen dag, den grooten verzoendag.

Sluiten