Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit wijst ons reeds op de beteekenis van liet vasten voor Israël. Het was een boete-dag, een dag van algemeene schuldbelijdenis; niet om God te verzoenen maar om de treurigheid der ziele uit te drukken werd dan gevast.

Daarom is er ook in de israelitische gemeente eene andere uitdrukking voor het vasten, eene verklarende uitdrukking. Vasten heet in de Schrift .zijne ziel bedroeven. Van daar ook in onzen tekst het woord treuren als gelijkluidend met vasten. Dit drukt het wezen uit van het vasten. Niet gelijk ironisch in de Spreuken gezegd wordt, (XXXI : 6, 7): Geeft sterken drank dengenen die verloren juut, en wijn dengenen die bitterlijk bedroefd van ziele zijn; dat hij drinke, en zijne armoede vergete, en zijner moeite niet meer gedenke, neen, die treurt zal zijne treurigheid niet vergeten, zijn geest niet bedwelmen; die treurt heeft geen lust in spijs oi drank, «lus ... dat hij doe naar de waarheid zijner stemming, dat hij vaste.

Israël is nimmer geweest op de hoogte zijner wet. De proleten erkenden de heerlijkheid dier wet, de psalmdichters verlustigden zich in de beschouwing harer wonderen ; voor het algemeen bleef de zin en de geejft der wet verborgen.

Dit is gebleken toen het Israël ernst werd met zijne wet, toen het naar die wet zijn maatschappelijk leven wilde inrichten, namelijk na den terugkeer uit de ballingschap. Toen werd de wet gehouden, maar boe? Als eene doode letter, met oneindige uitleggingen, even doodend als de letter zelve. Het farizeïsme ontstond van lieverlede, eerst als richting later als partij, als secte, en met bet farizeïsme de vastgestelde vastendagen, de bepalingen van geoorloofde en niet geoorloofde spijzen op die dagen. „Ik vaat tweemaal ter week." ... zegt de Farizeër in de gelijkenis (Luc. XVIII : 12), maar waar spreekt de wet van zulk een vasten, „tweemaal ter week?" Waar staat geschreven dat Mozes op een maandag op den berg Sinaï klom en op een donderdag van den berg afdaalde en die dagen tot een vasten heiligde, zooals de leeraars in Israël dit meenden te weten? Waar

Sluiten