Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het feest. Dagen, lange dagen zonder afwisseling, met de gewone plichten, de gewone teleurstellingen volgen op den korten tijd van ongestoord genot. „Maar de dagen sullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten'.

Een groot beginsel wordt hier uitgesproken : het vasten moet eene waarheid zijn. Het vasten is een treuren: waar de ziel treurt, dat zij vaste; waar zij blijde is, dat zij niet vaste. Men vast niet aan de bruiloft.

Nu was de ziel der Apostelen blijde. Het was voor hen bruiloft; het waren jubeldagen die zij niet Jezus doorbrachten. Het was het welaangename jaar des Heeren, het jaar van zijn welbehagen waarvan .Tesaja geprofeteerd had zeggende: I)e Geest des Heeren Heeren is op mij, omdat de lieer mij gezalfd heeft, om eene blijde boodschap te brengen den zacht moedigen; Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid vit- te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurige n te troosten; om den treur igen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor asch, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor venen benauwden geest. Het zoude eene onwaarheid zijn geweest indien zij thans met de Farizeën en de discipelen des Doopers hadden gevast.

Maar die tijd zal kort zijn. Daar zullen dagen komen dat de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. Dan zullen zij vasten.

Wanneer zijn die dagen gekomen? Bedoelt de Heer den tijd na zijn henengaan tot den Vader, den tijd na Pinksteren ? Te vasten na Pinksteren? Is dat dan de pinkstergeest? Gij gevoelt het, hierin ligt eene tegenstrijdigheid: dat kan de Heer niet bedoelen. De Heilige Geest is een geest niet van droefheid maar van vreugde. De pinkstertaai is eene taal des gejuichs.

Alzoo, niet van de lange dagen zijner onzichtbaarheid, van de eeuwen der kerkgeschiedenis tot aan zijn wederkomst spreekt

Sluiten