Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uen te ontbinden, als den bruidegom Israel's gepredikt. Hadden zijne discipelen op dit woord gelet, zij zouden thans niet niet farizeeschen hoogmoed, Jezus' discipelen en zijdelings Jezus zeiven over hun nietvasten berispt hebben. Maar neen, het volmaakte beeld van heiligheid was hun de Meester in de woestijn, die met kemelshaar gekleed was en sprinkhanen en wilden honig at. Deze vastte, en hij die met hem over den .Tordaan was en wien hij getuigenis gegeven had, deze vastte niet, noch hij noch zijne discipelen. Zij maakten alle banden los, zelfs die der wet en dei-

overlevering. Zij ontheiligden het heilige of wel: heiligden

liet onheilige?

Of wel: heiligden het onheilige? Was het niet zoo? Kon Jezus vasten en zijne discipelen met hem? Wat zegt het: de bruidegom te zijn en de bruid te hebben?

Het is een den Israeliet wel bekend beeld om het verbond van Jehova met zijn volk te teekenen.

Een beeld? Neen, meer dan een beeld. Het oorspronkelijke, het model, waarvan de huwelijksliefde van man en vrouw het afbeeldsel is op aarde. Ziet, zoo spreekt Jehova tot zijn volk: tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene, en tot uw land niet meer gezegd worden liet verwoeste; maar (jij zult genoemd worden: mijn lust is aan haar, en uw land het getrouwde; want de Heer heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzoo zullen uwe kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vroohjk is over de bruid, alzoo zal uw God over u vroohjk zijn ( Jes. LXII: 4, 5).

Hij die hier spreekt, noemt zich de bruidegom, de beloofde bruidegom die zijne bruid komt zoeken, Israël, de bruid des Heeren. Hij kan niet vasten, hij de vreugdegever, hij noch zijne bruiloftskinderen; immers indien zijne bruid hem ontvangt.

Indien zijne bruid hem ontvangt. Zoo zij hem niet ontvangen, mocht? Zoo zij hem smadelijk verstoot en verwerpt? O, dan zal hij vasten; ook hij, de vreugdegever.

Sluiten