Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd zal komen ook voor hem 0111 te vasten. E11 daarna de tijd om niet meer te vasten, niet meer in eeuwigheid.

Niet meer te vasten, niet meer in eeuwigheid. Ja, na Pinksteren is liet vasten in den zin der Joden, in den zin van Johannes den Dooper, in beginsel afgeschaft. De bruidegom heeft de bruid gevonden, de bruid in de gemeente des nieuwen testaments; en met haar is hij eeuwiglijk. Zie, ik ben met tt alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. Het woord des profeten is vervuld: liet vasten zal den lmize van Juda tot vreugde en tot blijdschap en tot vroolijlcc hoogtijden wezen. (Zach. VIII: 19). Daar is thans geen vasten meer uit te roepen, daar zijn geen vastendagen af te zonderen; thans nu onze vreugde vervuld is, thans in de dagen des nieuwen en eeuwigen testaments.

Zeg ik niet te veel? Geen vasten meer in de dagen des Nieuwen Verbonds. En waarom dan — zoo vraagt gij te recht dezen tekst gekozen? Toch. wel niet om polemiek te voeren tegen de roomsche kerk met hare voorgeschrevene vastendagen ? Eene polemiek zou het zijn van luttel beteekenis in deze dagen, waarin over beginselen en niet over godsdienstige gebruiken en plechtigheden gestreden wordt en moet worden; eene polemiek daarenboven ongepast in den eeredienst en ten eenemale overbodig voor Protestanten.

Neen, voorwaar, dit is mijne bedoeling niet. Maar, ik heb nog niet alles gezegd. Geen vasten meer in de dagen des Nieuwen Verbonds. Dit is volkomen waar, in beginsel waar; maar die waarheid dient nader verklaard te worden. Zij is begrensd dooide andere waarheid, die wij aan het natuurlijk leven ontleenden en die in des Heeren spreuk ligt opgesloten. Namelijk deze: vasten wel, wanneer de ziel treurt. Nu is het slechts de vraag: kan in de dagen des Nieuwen Verbonds de ziel treuren? Met andere woorden: kan de eeuwige vreugde die de ziel in Christus bezit, beneveld worden door de duisternissen dezer wereld ?

Van zulke schijnbare tegenstrijdigheden is de Schrift vol, omdat

Sluiten