Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het leven er vol van is. Zij spreekt van een eeuwig zijn van Christus met de gemeente, en toch ook van zijn heengaan voor langen tijd, een wegreizen naar een vergelegen land, en zijne wederkomst ten laatsten dage. Zij noemt hem den bruidegom die de bruid heeft; en toch stelt zij de bruiloft bij de voleinding der wereld. Zij spreekt van een dag die gekomen is, en voegt er bij: toch is liet nacht.

Het Nieuwe Verbond, het is zoo. is enkel licht en vreugde en leven; die in Christus is ziet den dood niet, geen dood. Toch is dat leven aan de wetten van wasdom onderworpen; het heeft zijne wisselingen, het kent zijne verduisteringen, zijne schijnbaar afnemende gestalten, die eene verhooging van licht aankondigen. Dat leven heeft zijne tijden en gelegenheden, evenals het natuurlijke leven.

Zijne tijden. Evenals het natuurlijke leven zoo kent ook het geestelijke een kinderlijken-, een jongelings-, een mannelijken-, ja, ook een grijsaards-leeftijd.

Voor bet kind de melk, niet de vaste spijze. Voor het kind het leeren van de eerste beginselen naar den eisch zijns wegs. Zoo is er ook voor de nieuwgeborene kinderlens in Christus eene redelijke, onvervalschte melk. Die uit de wereld gered tot Christus komt, beeft allereerst noodig voedsel te ontvangen; hij is er nog niet de uitdeeler van. Hij keere in tot zich zeiven, voede zich met het woord Gods, hoore wat de Heer tot zijne ziel heeft te zeggen. Voorts, hij late zich leiden, hij zij als een kind onder wet en tucht, totdat de Geest hem zal hebben vrijgemaakt en het woord in hem zal zijn geworden tot geest en leven.

Voor den jongeling de vreugde: Verblijd u, o jongeling in uwe jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen weer jongelingschap, en wandel in de ivegen uws harten en in d< aanschouwing uwer oogen; maar u-eet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor liet gericht. (Pred. XI: 9). Zoo ook in liet geestelijk leven. Zoodra de ziel hem gevonden heeft dien zij begeert, de bruid haren bruidegom — en immers is iedere

Sluiten