Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde, herstelling van de rechten der natuur, — dat wil zeggen: drijfveeren, die zij het dan ook op verwijderde wijze, terugvoeren tot hem die de weg is en de waarheid en het leven? Konden wij slechts gelooven! Maar wat wordt er van deze pogingen? Blijft men bij deze idealen? Of verzinkt men steeds meer in geestdoodend en menschonteerend materialisme?

Aanvankelijk schijnt nog alles geestelijk. Men wil niet meer weten van godsdienst en bekeering, wel van beschaving en veredeling; niet meer van eene wetenschap des geloofs, maar nog wel van eene wetenschap des geestes; niet meer van eene gewijde kunst, maar nog wel van eene zedelijke.

Maar hoe lang duurt het?

Ontrukt aan de rots der eeuwen, schijnt het ingewikkelde kunstwerk der menschelijke maatschappij nog een tijd lang in de lucht te zweven, maar spoedig stort het neder met zwaren slag... Zien wij het niet dagelijks als voor oogen, hoe de liberale staatkunde eindigt in het recht van den sterkste; de vrije wetenschap in stofvergoding; de realistische kunst in zondendienst ? Ja, mogen wij niet reeds op de zooveel eischende en zooveel belovende moderne maatschappij het woord van den profeet toepassen: „hoe ~ <jt fJU uit 'ten hemel gevallen, o morgenster; o .t oon des dagrraads? Ondanks den geestelijken schijn is de grondtoon dezer eeuw materialistisch, zijn stof en kracht de twee goden waarvoor zij den trotschen nek buigt.

Rn is nu de christelijke kerk in de wereld eene macht, die hare macht breekt en de werking harer beginselen stuit, is zij, wat zij bestemd is te zijn, eene pilaar en vastigheid der waarheid? Is zij, in één woord, de openbaring van de kracht des Heiligen Geestes, of heult zij met de goden dezer eeuw?

Ik spreek niet, behoef ik het te zeggen, van de gemeente Gods tegen welke de poorten der helle niets vermogen, ik spreek van de kerk als lichaam der gemeente, van de instellingen die het leven der gemeente moeten uitdrukken. Bevorderen of belemmeren zij dat leven? Is het lichaam gezond of krank?

Sluiten