Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons — in den ouderdom eene profetie der naderende heerlijkheid; een weerschijn des eeuwigen lichts kan rusten op het hoofd en verjeugdigen het gelaat des ouden van dagen. Maar ziet, ook daardoor alleen is de ouderdom liefelijk en eerbiedwaardig: door die levende hope, door die ongeveinsde liefde, door dat krachtig geloof, dat het rijk Gods met steeds meerdere helderheid ziet komen, komen in de wereld, en boven de dingen die voorbijgaan de onzienlijke dingen aanschouwt die blijven, dat onbewegelijke koninkrijk dat over alle dingen heerscht en dat de ziel is, waaruit zich alle verschijnselen der wereldgeschiedenis verklaren.

Maar niet altijd is de ouderdom alzoo liefelijk en eerbiedwaardig, en de schuld van het gebrek aan eerbied voor het witte hoofd ligt niet uitsluitend bij de jeugd van onzen tijd. Vaak ligt er waarheid in het woord gesproken tot Job : „I)e grooten zijn niet wijs, en de ouden verstaan liet recht niet" (XXXII: 9.) Zijn daar niet vele grijzen, wier hart nog verschroeid wordt door zondigen lust, de begeerlijkheid des vleesches en de begeerlijkheid der oogen en den hoogmoed des levens? Zijn daar niet velen, wier hart is als de uitgedoofde vulkaan op wiens kruin eeuwige sneeuw gelegerd is? Voorwaar, al past het niet iemand te verachten, noch jongen noch ouden: eerbiedwaardig mogen wij den grijsaard niet noemen, wiens blik niet naar boven gekeerd is, die de wereld niet verlaat die hem verlaat; diep beklagenswaardig is hij die geen blijde toekomst voor zich ziet en wien de gedachte der eeuwigheid met schrik vervult.

Ik wensch u in dit avonduur het beeld eens grijsaards voor te stellen, wien de geest der profetie zijn verleden verklaart en zijne toekomst, en de toekomst der wereld in het licht der eeuwigheid doet aanschouwen. Moge het voorbeeld van Simeon ons aansporen om dienzelfden Geest die voor ons allen verkrijgbaar is, te zoeken, ten einde ook wij ons verleden en onze toekomst, in het licht des geloofs mogen zien.

Hoe Simeon in den tempel kwam.

Wat daar zijne persoonlijke ervaring was,

Sluiten