Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welken zegen hij daar achter liet; ziedaar de drie deelen onzer rede.

I.

Diepe duisternis heerschte in de wereld toen het licht opging in Bethlehem's velden, diepe duisternis in de heidenwereld, diepe duisternis in Israël. De vromen trokken zich terug, nu bii de woordvoerders en machtigen in Israël de geest dezer wereld heerschte, nu de geest der profetie uit Israël geweken en het woord Gods verdonkerd was. Bij eenige weinigen was de heerlijkheid van Israël bewaard gebleven, maar zij was als verborgen in hun hart en de wereld kende hen niet. Tot deze weinigen behoorde Simeon. Wel woonde hij te Jeruzalem en had hij zich niet, gelijk Zacharias zijn geestverwant, teruggetrokken op het gebergte; maar toch was hij te Jeruzalem weinig gekend en werd weinig gezien. Zelden betrad zijn voet den tempel: verder dan den tempel reikten zijne uitzichten, hooger dan tot den offerdienst verhief zich zijn geloofsoog. Hij behoorde niet gelijk Zacharias tot het priesterlijk geslacht, en dit was mede wellicht de oorzaak dat hij te Jeruzalem bleef. Hij behoefde immers niet om de eenzaamheid te vinden de hoofdstad te verlaten: de woelige straten van Jeruzalem waren hem als een woestijn van menschen. Hij zag hen loopen en woelen, koopen en verkoopen, bouwen en planten, ten huwelijk nemen en ten huwelijk gegeven worden, ten tempel opgaan, de priesterschaar aan het hoofd: hoe velen onder hen kenden de vertroosting van Israël en verwachtten het licht uit den liooge?

Op tweeërlei wijze kon zich die verwachting openbaren: in den tempel en buiten den tempel; door getrouwe en nauwgezette waarneming der godsdienstplichten, door stillen inkeer in eigen gemoed. Anna de profetesse weck niet, op vier en tachtigjarigen

Sluiten