Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de christelijke kerk van de schoonheid des Heeren geweest, dat liet streven om zijn beeld te malen, aan de kunst eene ongekende veerkracht heeft gegeven, een onbereikbaar ideaal heelt gesteld. En de moeder? Zoude de christelijke kunst, laat mij liever zeggen de christelijke consciëntie waaruit die kunst is ontstaan, zich zoo ten eenemale bedrogen hebben in haar streven om in het beeld van Maria de moedermaagd de vereeniging te teekenen van verhevenheid en reinheid, hemelsche zaligheid en diepen weemoed ? Genoeg: Simeon erkent den Christus des Heeren; en nu neemt hij het kind in zijne armen, en stort het innigste gevoel zijns harten uit in dezen lofzang: Nu laat gij, Heer, uwen dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord; want mijne oogen hebben uwe udighcid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: een licht tot verlichting der Heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Het eerste, onmiddellijke gevoel, dat hem bezielt en dat hij uitspreekt, is een gevoel van bevrediging, volkomen bevrediging, een gevoel van zaligheid. Hij kan in vrede henengaan: zijn vurigste verlangen is vervuld, hij heeft niets meer te vragen, zijn hoofd kan hij nederleggen zonder eenigen kommer, zonder eenige teleurstelling, zonder eenige begeerte; het doel van zijn leven is bereikt: Gods woord, Gods woord aan de menschheid, Gods woord persoonlijk tot hem is vervuld; hij heeft de zaligheid des Heeren aanschouwd: mijne oogen hebben uwe zaligheid gezien.

En wat is die zaligheid des Heeren? Ziet hoe vruchtbaar hem zijne eenzaamheid is geweest, hoe diep zijn blik is doorgedrongen in de wegen des Heeren, hoe helder het profetisch woord voor zijne oogen geschitterd heeft. De priester Zacharias was met zijne stoutste verwachtingen en blijmoedigste uitzichten gebonden gebleven aan Jeruzalem en den tempel, en zijn hoogste ideaal was geweest wederoprichting van het verbond, heiliging en verlossing van Israël, liet volk Gods. De profeet Simeon ziet niet uit de diepte op naar de hoogte, maar uit de hoogte neder in de diepte. Zijn profetische blik omvat alle volken. Hij ziet den

Sluiten