Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg des lieils aan alle volkeren bereid. Dit kindeke, daar zoo ■/.onder oplief door niemand opgemerkt in den tempel gebracht, in den tempel waarin hij geen priesterlijke dienst zal volbrengen, dit kindeke waarvoor de losprijs betaald wordt opdat hij in het ouderlijke huis zou verblijven, de ouderlijke leiding en ondersteuning zou genieten, dit kindeke welks tegenwoordigheid in den tempel door geen wonder wordt aangekondigd, dat in de stilte zou opwassen en vergeten zijn in de jaren zper jeugd: dit kindeke is hem in de eerste plaats een licht tot verlichting der Heidenen. Israël zou zijnen zegen, den zegen Abrahams bestemd voor alle rolkeien der wereld, den volkeren niet opleggen en opdringen, \eel min dien zegen zich als een roof toeëigenen en den Heidenen onthouden; neen, maar onschijnbaar als het licht van den aanbrekenden dag zal zich dat licht verbreiden. Dat kindeke profeteert hem den opgang des lichts; tot hem zullen de Heidenen komen en door hem tot Israël, niet door Israël tot hem. Voorlooper is deze Simeon van den grooten Heidenapostel als hij de rechtvaardiging predikt door het geloof alleen en niet door de werken der wet, en het luide uitspreekt dat in Christus noch besnijdenis is noch voorhuid. Een licht tot verlichting der Heidenen en dan — want Israeliet is deze Simeon, en Israeliet is dit kind dat in den tempel den Heere wordt gewijd, — dan, tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dit is de heerlijkheid van Israël, dat liet, licht der wereld uit zijnen nacht, uit zijne diepe vernedering is opgegaan, dat het woord Gods in zijn midden bewaard is gebleven en vervuld en van daar in de wereld zich verbreidt. Geene verlichting der Heidenen zonder heerlijkheid voor Israël. Dat erkent Simeon: hij is de eerste der menschen die het uitspreekt; <le eerste die zonder het te kennen, uit eigen hart den weerklank geeft op het lied der engelen: vrede op narde, welbehagen in de menschen. Zoo vruchtbaar is zijne eenzaamheid geweest, zoo heeft hij daar met zijnen God geleefd, zoo is daar onder de leiding des Heiligen Geestes het woord der profeten voor hem onthuld geworden, en heeft hij meer dan de profeten zelve gezien

Sluiten