Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke heerlijkheid hun woord, Gods woord, spelde van den Messias die komen zou.

Vraagt gij nu waarom hij wil henengaan in vrede, waarom hij thans niet meer begeert te leven, waarom hij niet wenscht te getuigen, te strijden en te lijden voor den Messias? Zijn laatste woord zal liet ons verklaren, ons verklaren waarom zijne taak thans was volbracht. Maar eer wij dat woord overdenken staan wij ook thans een oogenblik stil bij dat andere, dat zoo zelden op aarde gehoord wordt: Heer, gij laat thans uwen dienstknecht henenjaan in vrede; en vragen wij ons af: wie kan alzoo spreken? Ts hij liet, wiens aardsche taak is afgeloopen, die thans eene gewenschte rust geniet van eene moeilijke volbrachte loopbaan en doorgeworstelden strijd? Maar de ouderdom, al is hij zonder kommer en zorg, verzoent niet met dood en eeuwigheid; al is het dat uw huis verzorgd is, o grijsaard, uwe kinderen geplaatst, uwe maatschappelijke taak volbracht, niet daarom kunt gij met Simeon zeggen: Gij laat, Heer, uw dienstknecht henen<jaan in vrede; want, wie is uw Heer? Wiens dienstknecht zijt gij? Is dan'deze vrede uw deel, als eenige persoonlijke verlossing u geschied is, eenige onverwachte uitkomst uw deel is geworden, als God de Heer u een teeken heeft doen zien ten goede? Maar die bijzondere verlossingen en uitkomsten en teekenen kunnen slechts gezien worden als de H. Geest op ons is, zooals op Simeon, en ontleenen hare waarde aan de verlossing uwer ziel uit de macht der duisternis. Neen, dan, dan alleen kunt gij in vrede henengaan, in vrede op Gods tijd al is het ook niet in hoogen ouderdom, als gij met Simeon de zaligheid des Heeren aanschouwt, het licht tot verlichting der Heidenen en tot heerlijkheid Israels. als gij de beteekenis hebt leeren verstaan van de geboorte van dit kind en van zijn dood en wederopstanding, de beteekenis voor de wereld, de beteekenis voor u. Be zaligheid voor het aangezicht can al de volken; zijt gij zalig gemaakt? Zijt gij verlost? Het licht tot verlichting der Heidenen; schijnt dat licht in uw hart? De heerlijkheid van het volk des Heeren; behoort gij tot dit

Sluiten