Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen moeten strekken. Gezegend en zegenende gaat hij henen, verlaat hij den tempel, verlaat hij straks het leven. Den zegen des Allerhoogsten heeft liij er ontvangen, den zegen des Allerhoogste]] heeft hij er achtergelaten.

Hegrijpen wij het thans, waarom hij niet langer begeert te leven, maar slechts in vrede verlangt te sterven? Het is geen zelfzuchtige wenscli die hem alzoo doet spreken, het is de klare en de duidelijke erkentenis, dat zijne roeping op aarde is volbracht. Daar is een tijd voor alles, zeiden wij den wijzen Salomo na, ook een tijd 0111 te sterven. Welzalig hij die zijnen tijd erkent; welzalig de grijsaard, die liet begrijpt dat zijn tijd om te rusten gekomen is, dat wat hij nog der wereld te geven heeft, is, niet een krachtige arm, maar — en dit is veel — een zegenend afscheid, een profetische lichtblik. AVat in den jongeling kranke en onnatuurlijke overspanning, wereldsmart — men vergunne mij het ongebruikte woord voor eene niet meer ongekende zaak — zou zijn; wat bij den krachtigen man ontijdige afmatting en schuldige moedeloosheid zou verraden, kan bij den grijsaard teeken zijn van beraden wijsheid, kalmen vrede, blijmoedige hoop. Nimmer afgesponnen is de menschelijke taak, nimmer volstreden de strijd der gemeente: maar voor ons ieder persoonlijk is slechts een gedeelte, een zoo klein gedeelte van het arbeidsveld te bearbeiden 'gegeven. Zijn wij getrouw in het kleine, wij zullen over het groote gesteld worden. Trachten wij niet naar de hooge dingen maar voegen wij ons bij de nederige; de Heer zal ons verhoogen, verhoogen te zijner tijd, verhoogen door ons in vrede te doen henengaan. Die vrede nu wordt door strijd verkregen: de strijd der gemeente is nimmer volstreden op aarde; maar onze strijd kan volstreden zijn en wij bereid voor het eeuwige vrederijk. Waar Simeon den strijd voor Maria ziet aanvangen daar ziet hij zijnen strijd volstreden, en zijn vrede is ook voor haar een profetie van vrede na den strijd.

Welaan dan, strijdgenooten hier op aarde, den strijd des Heeren gestreden, het werk des Heeren gewerkt zoo lang het dag

Sluiten