Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wen geven. Groot is liet verschil der tijden waarvan zij ons liet beeld voorstellen, groot het verschil van gaven, van lotsbedeeling en geestesrichting der schrijvers, groot het verschil beide van inhoud en vorm dier boeken.

Om met het laatstgenoemde te beginnen, daar is hoogverhevene poëzie in die boeken, en daarnaast het eenvoudigste proza: liedeien, klaag- en lofliederen, die de meest bewogene toestanden des gemoeds uitdrukken, en daarnaast geschiedenissen, kroniekmatig verhaald, soms, en dit door alle tijden heen, afdalende tot den oorspronkelijksten vorm van historische aanteekeningen, geslachtsregisters en naamlijsten van plaatsen en ambtelijke personen; daartusschen spreuken, wijsgeerige betoogen, deze evenwel zeldzaam, vooral profetische redenen.

De tijden ons hier geschilderd zijn als de verschillende levenstijdpeiken van een mensch. Wij zien een volk ontstaan, in den schoot der familie opwassen als een jongeling, volwassen worden, tot zelfbewustheid komen, zijne eigenaardigheid onder velen, bangen strijd handhaven, dan verkwijnen en grijs worden. Alleen sterven zien wij het niet. \ an de tenten der aartsvaders worden wij geleid in den vuuroven van hgypte, in de afzondering der woestijn; wij hooren het gekletter der wapenen in het land Kanaan dat het volk met jeugdige kracht verovert; wij zien het den troon zijns koninkrijks oprichten en zijn heiligdom; wij aanschouwen zijne heerlijkheid en zijn verval, 0111 straks een ander gekletter van wapenen te vernemen en den Assyriër en liabyloniër zijne vastigheden te zien innemen en den mookhamer aanleggen aan zijn troon en zijn heiligdom. Zijne kracht is gebroken maar niet vernietigd. Daar ontwaakt Israël uit zijne verstrooiing en wordt niet meer een rijk dezer wereld maar eene gemeente van Jehova te midden der wereldrijken. Die gemeente evenwel kwijnt en schijnt ondei den adem des doods te moeten verstijven; het zijn de dagen van Israels grijsheid, maar .... de grijsaard sterft niet; uit den verdorden stam komt de eeuwig jonge spruit te voorschijn die de levenswortel wordt voor de gansche menschheid.

Sluiten