Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenmin Israël als eenig ander volk heeft in zichzelf van een begin kunnen spreken. Zoo het er van spreekt, het is een woord niet eens menschen maar Gods woord. Te vragen: waarom is dat woord in Israël gesproken? dat is te vragen aan den Al bestierder: waarom regeert Gij de wereld alzoo, waarom naar uwen raad en niet naar den mijnen? Gij dwazen die alzoo vraagt, ook u geldt het woord: het dwaze Gods is wijzer dan de menschen. Het woord uit Israël is in de geschiedenis gebleken te zijn niet een woord van Israël maar een woord Gods.

In de geschiedenis is het gebleken. Immers waar heeft de mensch vrede gehad met eene godheid die öf zonder verband met de wereld öf in de wereld besloten zou zijn V Waar is de verhevene stelling: in den beginne se/iirji God den hemel en de narde, niet met vreugde, met geestdrift als waarheid, als de eenige oplossing van het wereldprobleem ontvangen zoodra zij gehoord is?

Waar niet? Alleen daar waar men in de oplossing van het wereldraadsel geen belang meer stelt en zich met de vraag naar het begin niet meer bemoeit. Dat is daar waar de mensch in hoogmoedige zelfvernedering zicli heeft kunnen diets maken, dat die vraag hem niet raakte, waar hij het edelste dat hij heeft, de behoefte aan God, heeft kunnen verzaken, zijne eigene natuur verminken en in egoïstische zelfvergoding verzinken. Voorwaar, de heidenen van den voortijd waren menschelijker dan de ongeloovigen in de christenheid. Hoe zouden velen van vreugde zijn opgesprongen en in triomf hebben uitgeroepen: „ik heb gevonden," zoo hun de oplossing van het wereldraadsel, waar zij zoo vurig naar zochten, die in het eerste bijbelvers gegeven is, hadden gevonden! Ziet, alle godsdiensten der heidenen, alle stelsels der wijsbegeerte, in den tijd dat de wijsbegeerte nog eene levenskracht was, hebben zich met de vraag naar den oorsprong der dingen bezig gehouden; bewijs genoeg dat die vraag menschelijk is en hare beantwoording eene voldoening aan de waarachtige behoeften der menschelijke natuur. Gij die dit antwoord niet wilt, die meent dat deze dingen te hoog zijn voor zwakke stervelingen, gij ver-

Sluiten