Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch, tot elkander komen; opdat er uit die vereeniging een nieuw volk geboren worde, dat weldra door de schepping \an eene nieuwe taal zijn bestaan openbaart. Eenmaal geboren zijnde, ontwikkelt het zich met meerdere of mindere snelheid of langzaamheid, tot liet zijn volsten bloei bereikt heeft; daar komt een tijdvak, dat al die bestaiuldeelen, al die levenskrachten van dat volk als in beweging zijn, dat het volksleven in al deszelfs macht, en eenheid, en rijkdom zich ontwikkelt. Het is door zulk tijdvak, van langeren of korteren duur, van een leven dat gansch ontwikkeld is en in den volsten zin een leven kan genaamd worden, dat ieder volk op het leven der gansche menschheid invloed uitoefent, en tot de algemeene beschaving medewerkt. Doch zoodra deze taak is vervuld, wat ziet men gebeuren? Dat. evenals de mensch langzaam vervalt, zoo ook een volk langzaam vei valt; dat het, ja, in naam nog kan blijven bestaan, maar daar bet zijn hart voor vreemden invloed open stelt, wordt het ook weidia dooi dien invloed beheersclit: het volkskarakter wischt zich uit, gaat verloren, en wordt zelf een dier bestanddeelen, waaruit een nieuw volk zal ontstaan. Dit is eene wet der geschiedenis, welke men ook buiten de verlichting van het christelijk geloof kan ontdekken, en welke inderdaad ook door hen is opgemerkt geworden die de geschiedenis niet uit een christelijk oogpunt beschouwen ; want de inwendige geschiedenis der volken, de beschouwing dei ooizaken, die hunne grootheid en hun verval hebben bewerkt, leidt tot de ontdekking van deze wet; maar het Christelijk gelooi, verre van in tegenspraak te zijn met deze ontdekking, doet haar weleer nog meer uitkomen. Immers wij weten, volgens de openbaring, wat zeg ik, het is een gronddenkbeeld van de openbaring, dat de menschheid één geheel is. Deel hebbende aan eenen zelfden val, deelt zij ook in eene zelfde verlossing; inwendig verdeeld door de zonde en hare onoverzienbare gevolgen, wordt zij op eene langzame en bijna onmerkbare wijze, uithoofde van het koninkrijk van Christus dat zich in haar midden heeft gevestigd, naar deze eenheid teruggeleid. In Christus is er geen onderscheid, in hem

Sluiten