Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet licht iler genade beroofd te zijn, welke alleen leven geeft aan de ziel. Neen, de verplichting der christelijke kerk is het Evangelie te prediken aan Israël, zooals zij dat doet aan degenen die verre zijn; de goede tijding van zaligheid te brengen aan hen, die onder het juk der wet zuchten, als aan zulken die zondei God en zonder hoop in de wereld zijn; hoezeer dan ook deze Evangelie-prediking ongetwijfeld moeilijker is en veel meer wijsheid en geestelijke onderscheiding vordert dan die welke in de heidenwereld plaats heeft. Doch, dank zij God, de kerk begint allerwege die verplichting te begrijpen, en aan het oud Verbondsvolk te gedenken; reeds stijgen overal uit haren boezem de gebeden tot den troon van den God van Abraham op, dat Hij zijns verbonds gedachtig zij. En indien aan de eene zijde de groote maatschappelijke bewegingen, die ook voor de kerk een nieuwen staat \an zaken voorbereiden, deze verplichting op de kerk nog zwaai dei doen rusten, naardien het schijnt dat iedere nieuwe toestand in welke de kerk treedt, vergezeld gaat van bewegingen in den boezem van het Jodendom, alsof bij iedere voorbereiding tot de laatste komst des Heeren, teekenen van leven in het midden van zijn oude volk moesten voorspellen dat de ingang van de volheid dei Heidenen ook het sein der zaligheid van geheel Israël zijn zal; — aan de andere zijde, dit zelf dat de gemeente des Heeren in Israël belangstelt, en dat er in Israël zelf beweging is, toont ons aan, dat wij in een dergelijk tijdvak leven, dat de Heei eene nieuwe ontwikkeling Zijner kerk voorbereidt. Ja, een dei merkwaardigste teekenen van de eeuw die wij beleven en dat in vereeniging met andere teekenen onzen tijd een dier tijd\ akken van beweging en vooruitgang doet zijn waarin de menschheid als op eene zichtbare wijze hare bestemming nadert, is aan de eene zijde het leven in het Jodendom waargenomen, en aan deandeie zijde het werk der christelijke kerk voor dat volk. Ja, indien van den eenen kant de geest der eeuw, die geest die ontkent en ontbindt en die krachtig werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid van allerlei naam en belijdenis, dit ook doet in den boezem

Sluiten