Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den kruispaal: Jezus de Nazarener, de koning der Joden.

Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Wij denken terug aan de ontroering zijner moeder, toen dat leven onder haar hart rijpte, en wij begrijpen het dat het niet de vlucht harer verbeelding was noch de stoutheid harer wenschen, die hem dien naam van Jezus, redder, heeft gegeven, maar dat een woord des hemels, in haar hart was gedaald: Gij zult zijnen naam heden Jezus. (Luk. 1:31). Jezus: want — alzoo verstaat de zone Davidshet hemelsche woord, - hij zal zijn volk zaliy maken van hunne

zonden. (Matth. 1: 21).

Jezus, gezegd Christus. Is de naam Jezus liefelijk en aantrekkelijk en doet hij ons denken aan het profetische lied: hij zal nut schreeuwen, noch zijne stem verheffen, noch zijne stem op de straat hooren laten; het gekroohte riet zal hij niet rcrbnken en de rookende vlaswiek zal hij niet uitblusschen (Jes. XL11:2, 3); met al de majesteit der eeuwige heerlijkheid schittert die „aam door dien Christus-titel, al is die gehoond, gesmaad, door het slijk gesleurd op aarde, door Israël aan het kruis geslagen, door de heidenen met voeten getreden. Christus, de koning Israels, de Zone Gods, de gezalfde koning van het eeuwig blijvende koninkrijk, de heerlijkheid van Israël, het licht der heidenen. Christus. Is daar eenige macht op 's menschen gemoed uitgeoefend door Israëls heilige zieners, eenige kracht geopenbaard door het woord Gods over de ziellooze, maar niet onbezielde natuur, die macht wordt tot almacht, die kracht tot alvermogen in den Christus, den met den H. Geest zonder mate gezalfde. Alle de volken tot hem komende om het woord des heils, dat van hem uitgaat, de gansche natuur hem gehoorzamende, omdat 's Vaders welbehagen op hem rust: ziedaar wat Israël verwachtte en verkondigde van zijnen koning. Is daar in de heidenwereld eenige begeerte, eenige behoefte aan dien gezalfde, ligt daar eenige waarheid in de voorgevoelens der natiën, op hare wegen wandelende, en in de voorteekenen harer geschiedenis: in den koning Israëls worden die begeerten vervuld, die behoeften bevredigd, die voorgevoelens-

Sluiten