Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den grond van zijn wezen, in liet wezen zijner behoeften, on veranderlijk en mensch.

Groot is deze troost. Maar geene troost zonder vermaning. Kan niemand een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, voorwaar het is geen reden 0111 werkeloos neder te zitten en niet te bouwen, alsof het gebouw van zelf uit het fondament oprees. Het is een reden veeleer, 0111 met kracht en moed en volharding aan dien bouw te werken. Zagen wij liet niet dat de Apostel van hetzelfde fondament, dat God gelegd heeft, zeide dat hij het ook gelegd had als een goed bouwmeester? Wel is er verschil in den arbeid. De herder en leeraar der gemeente is niet de zendeling die eene gemeente heeft te stichten waar zij niet bestaat. A\ ij komen opbouwen op het gelegde fondament en niet andermaal het fondament leggen. Dat het gelegd is, daarvan getuigt onze eeredienst, de doop dien wij bedienen, het avondmaal dat wij vieren, het kerkelijk gezag van onzen bijbel, de inhoud onzer liederen, onze catechismus-prediking, ja de geheele inrichting van ons kerkelijk leven, om nu maar alleen te gewagen van kerkelijke instellingen en niet van het persoonlijke gemeenteleven en de persoonlijke prediking. Onze gemeenten zijn dus gevestigd op het fondament der apostelen en profeten; zij zijn op historischen weg ontstaan en niet door willekeurige inbeelding van menschen; zij zijn de vrucht van den arbeid van achttien eeuwen. Al zijn er nu ook lieden ten dage die zich inbeelden dat wat zij noemen de kritiek, dat wil zeggen wat binnen het bereik valt van hun persoonlijk verstand, dat somtijds zeer groot is maar ook somtijds zeer klein, dat, zeg ik, de kritiek die achttien eeuwen moet herleiden tot die algemeene stellingen, die door de ervaring van dezen tijd. namelijk de hunne, bevestigd worden; toch behoeven wij niet angstvallig het bestaan van dat apostolische en piotetische fondament opzettelijk aantetoonen. Het zou toch weinig tot stichting der gemeente dienen 0111 haar gestadig aantetoonen dat zij niet op labelen maar op waarheid, niet op denkbeelden maar op feiten gefondeerd is. Niet aan hen, die de historische lijn

Sluiten