Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart. Niet schitterend maar in het verborgene is de weg des heils naar het evangelie; niet snel maar langzaam is de werking des woords. Aan één enkelen steen van het Godsgebouw wordt door den oppersten bouwmeester evenveel zorg besteed, als ware hij het gansche gebouw. Hoe moet dan ook niet onze werkzaamheid, van ons die medebouwen met Hem, daarheen leiden, dat de gemeente gevormd worde op den eenig wettigen weg, namelijk dien van persoonlijke bekeering. Moge het mij gegeven worden alzoo tot u te spreken, in openbare prediking, in herderlijke toespraak, in de onderwijzing der jeugd, dat gij tot Jezus gebracht wordt, dat gij minder over den nood der kerk, meer over den nood uwer ziele bekommerd zijt, dat uw ideaal minder zij de zuivere belijdenis, meer de heilige gemeente. .Ta, nog eens, langzaam is deze arbeid, maar zeker; niet schitterend in deze wereld is de vrucht diens arbeids, maar gekend van God, geprezen door zijne heilige engelen. Vast staat die bouw: alleen op deze wijze ingevoegde steenen wijken niet af van het fondament, hebben deel aan zijne vastheid, bieden weerstand aan storm en vloed. Een iegelijk, zegt de Heer, die deze mijne woorden hoort en dezelve doet, dien zal ik vergelijken hij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft: en er is slagregen neder gevallen en de waterstroomen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen Int huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op een steenrots gegrond. En een iegelijk die d< ze mijne woorden hoort en dezelve niet doet, die z<d b?j een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft, en de slagregen is neder gevallen, en de waterstroomen zijn gekomen, en de winden hebben genaaid en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen en zijn val was groot. (Matth. VII : 24—27).

Reeds ging het vermanende woord over in het bemoedigende. Ja, gelijk het woord van onzen tekst den weg aanwijst, dien wij in liet herderlijk ambt te bewandelen hebben, zoo bemoedigt het ons door het uitzicht op den zegen, die ons wacht. Hoe noodig

Sluiten