Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus Christus, te kunnen rekenen op Hem, die mede getuigt in de consciëntie, dien Heiligen Geest, die uit het zijne neemt en het ons mededeelt. Bemoedigend, tot den levenden God te kunnen gaan en zijn zegen te kunnen inroepen en te mogen verwachten over het werk dat men verricht, omdat het zijn werk is.

Alzoo leggen wij in de consciëntiën een fondament dat reeds gelegd is, en bouwen den tempel Gods, wetende dat die tempel opwast in den Geest, en dat Hij die in dien tempel woont, zelf de bouwmeester is, wiens werk blijft en eeuwig is als Hij.

In dit geloof, met dit vertrouwen, dien zegen inroepende uw verwachtende kom ik tot u, gemeente van Botterdam! Wat heb ik van u te vragen, wat van u te verwachten ? Uwe liefde, uw vertrouwen? Nog kent gij mij te weinig dan dat mij die onverdeeld zouden kunnen geschonken worden. Maar dit verwacht ik, dit bid ik van den Heer der gemeente, dat op denzelfden weg. waarop ik die liefde en dat vertrouwen in zoo ruime mate heb ondervonden in de gemeente, die ik niet zonder verscheuring des harten verlaten heb, namelijk door het woord, door den Geest Gods. zij ook hier mogen ontstaan. Vergunt mij, mij niet aan u te verbinden zonder een weemoedigen terugblik op een verleden, mij zoo onvergetelijk, zojider een woord van dankbare eikentenis aan de mij zoo dierbare gemeente te Leiden. Wanneer ik denk aan degenen, die ik achterlaat, aan de liefde en het vertiouwen, in die mate althans onverdiend, mij bewezen, dan zou ik mij schamen hier te staan, indien ik eigen zin en willekeui had gevolgd. Maar nu kom ik tot u, niet met een gedeeld hart, maar met eene onverdeelde overgave aan den Heer die mij liep. In Hem zij onze band, in Hem onze kracht.

Overheid dezer stad en handhavers van het heilig recht in haar midden, in uwe bescherming beveel ik mij aan en onder uw gezag stel ik mij gaarne, mij en de mijnen, als inwoners dezer stad. Als evangeliedienaar vraag ik voor de gemeente, die ik mede zal dienen, voorzeker geene bescherming voor haar geestelijk

Sluiten