Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEPROEVEN DER GEESTEN.

Geliefden, gelooft niet eenen iegelijken geest, maar beproeft de geesten of zjj uit God zijn: want vele valsche profeten zijn uitgegaan in de w«reld.

Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vleeseh gekomen is, die is uit God;

en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vleeseh gekomen is, die is uit God niet; maar dit is (de geest) des Antichrists, welke (geest) gij gehoord hebt dat komen zal, en is nu aireede in de wereld.

1 Joh. IV : 1—8.

Wanneer over de verschillen, die heden ten dage inzonderheid in liet godsdienstige bestaan, wordt gesproken, dan wordt daarbij veelal het woord richting gebruikt. Zoo spreekt men dan van verschillende godsdienstige richtingen. Dit woord, in zake van godsdienst gebruikt, mist de nauwkeurigheid die de bijbelsche taal kenmerkt en drukt slechts gedeeltelijk en gebrekkig de zaak uit die men daarmede wil aanduiden. Als men toch spreekt van eene godsdienstige richting, dan schijnt men het geheele gewicht der verschillen die in het godsdienstige bestaan, op het gebied des verstands te leggen, niet op dat waarop zij alleen te huis zijn, het gebied des gewetens. Immers wanneer men het woord richting zonder nadere bepaling gebruikt en niet spreekt b. v. van de richting van den wil, van de verbeelding, van het gevoel, dan verstaat men onder dit woord eenige bepaalde eigenaardigheid des verstands, de wijze waarop zich iemand de zaken voorstelt, de richting waarin zich zijn denken beweegt. Men spreekt dan

Sluiten