Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich onze wil en ontwaakt ons zelfbewustzijn. Hier heb ik het woord genoemd, dat de bijbel gebruikt, waar wij spreken van richtingen, en dit woord is zóó veel juister, als de zielkunde des bijbels hooger staat dan die van ons alledaagsch rationalisme, dat wij ten onrechte met den naam van gezond verstand bestempelen.

De bijbel spreekt van geesten, van geesten die spreken, die belijden of ontkennen. Er ware een belangrijke studie te maken omtrent de beteekenis van het woord g e e s t in de H. Schrift en omtrent hetgeen deze Schrift ons leert over den oorsprong en het onderlinge verband der geesten. Deze taak, als buiten het beperkte gebied der kerkrede liggende, aanvaard ik thans niet, doch merk alleen op, dat er eene merkwaardige overeenstemming bestaat tusschen hetgeen de diepzinnige waarneming van menschelijke toestanden aan den grootsten dichter van den nieuweren tijd, die het belauwerd hoofd, helaas, niet boog voor den met doornen gekroonde, hem had doen zien van het bestaan in de wereld van een geest die steeds ontkent, en hetgeen de H. Schrift ons leert omtrent den leugenaar van den beginne. Zoo is het: er is niet een ja tegenover een ja, er is een eeuwig neen tegenover een eeuwig ja. Er is een geest die belijdt, de waarheid belijdt, Hem belijdt die de waarheid is; er is een geest, die niet een ander belijdt, maar eenvoudig niet belijdt.

Twee geesten dus: een belijdende en een ontkennende, althans niet belijdende. Waarom spreekt dan onze apostel van verschillende geesten? Wij treden hier niet in het onderzoek naar den bovennatuurlijken oorsprong dier verschillende geesten. Maar zoo veel is zeker, dat wij verschillende geesten zien werken in de wereld. De ééne geest die ontkent openbaart zich in eene menigvuldigheid van geesten der ontkenning, waarvan ieder zijn bijzonder karakter, zijne bijzondere openbaringswijze heeft. De ééne geest die belijdt, dat is in den grond de H. Geest, openbaart zich mede in eene menigvuldigheid van geesten die belijden, waarom ook in de Openbaring van Johannes gesproken wordt van de zeven geesten die voor den troon van God staan, om daarmede aan te duiden

Sluiten