Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld, daarmede bedoelende den mensch. waarin de groote wereld, het geheel der dingen, weerkaatst en zich afspiegelt. Daar staat nu tegenover deze zee van gedachten en begeerten, overleveringen van het verleden en strevingen voor de toekomst, de christelijke kerk; laat mij liever zeggen: zij is op die woeste zee geworpen als het scheepje, dat de baren moet gebieden en den weg dooide diepte banen. Zij heeft het woord Gods: zij moet dus ook een woord hebben voor alle menschelijke belangen en toestanden. Zij gevoelt die roeping en deinst niet terug voor hare verheven taak. Met kracht openbaart zich de H. Geest in haar midden als een geest der profetie. De geesten getuigen: de historie der wereld wordt voor het eerst als een plan Gods beschreven door Paulus, de toekomst der wereld aanschouwd door Johannes. Tusschen deze twee reuzengeesten in is er plaats in oneindige verscheidenheid voor de geesten der profeten, die hetzij over Israël profeteeren hetzij over de heidenwereld hetzij over de gemeente Gods. Alom waar God zich openbaart in maatschappelijke omkeeringen, in natuurverschijnselen, in oordeelen en verlossingen, daar verrijst uit de gemeente Gods de stem der profetie, de stem des Geestes, die zijne openbaringen verklaart, zijne daden uitlegt. Heerlijke, maar verleidelijke roeping! Verleidelijk, want nog is de satan niet uitgeworpen uit het huis Gods: wel is hij uit den hemel gestort, maar op aarde richt hij zijne verwoestingen aan. Listig als de slang is zijne verleiding en zoet als de stem des vogelaars zijn lied. Gemeente Gods, u behoort het koninkrijk, Jezus Christus zijt gij; zoo luidt zijn sirenenzang, gelijk hij te voren luidde: gij zult zijn als goden. Daar rijzen geesten op in de gemeente en doen hunne profetische stemmen hooren: de opstanding der dooden is nu geschied, gij zelf o gemeente van den Nazarener. gij zijt de verrezene. Het rijk des vredes is nu gekomen, de Geest heeft in u zijn eeuwige rustplaats gevonden. Ziet, uw Jezus heeft het geprofeteerd, wat nu geschiedt: de Parakleet, de trooster zou komen; welnu hij is gekomen over u zoo als over hem, gij zijt de gezalfden, gij zijt allen Christussen, koningen en priesters

Sluiten